اخبار اخبار

«بازگشت

مايعات نفتي با ارزش مشابه سوخت هاي هيدروكربني از پلاستيك هاي پسماند در پژوهشگاه مواد و انرژي توليد شد. مهندس مصطفي رضواني پور دانشجوي كارشناسي ارشد پژ

مايعات نفتي با ارزش مشابه سوخت هاي هيدروكربني از پلاستيك هاي پسماند در پژوهشگاه مواد و انرژي توليد شد. مهندس مصطفي رضواني پور دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهشگاه مواد و انرژي و مجري اين طرح با بيان اين خبر گفت: همزمان با ...

قبلی
نظر
لینک مطلب :