کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : -۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا--ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر--واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا--ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌
پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
طلاک‍اری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -.م‍داره‍ا
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ -- طراح‍ی‌
ح‍ادث‍ه‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ چ‍رن‍وب‍ی‍ل‌، اوک‍رای‍ن‌، ۱۹۸۶ - ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍م‍ت‌خ‍واه‌، ف‍ره‍اد
Verein Dustscher Eisenhuttenleute
ام‍ورا، ج‍ورج‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ارپ‍ر، ه‍رول‍دآن‍ت‍ون‍ی‌
اس‍لام‍ی‌ م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۰-
ص‍ف‍ا، ای‍رج‌
ی‍ع‍ق‍وب‌ ن‍ژاد، رح‍ی‍م‌
اروج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ح‍دادی‌ اص‍ل‌، وح‍ی‍د
اخ‍لاق‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍رپ‍ل‌، اره‍ارد
ج‍ان‌زاده‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌، پ‍روی‍ز
گ‍اس‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
آذرن‍گ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍اپ‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ب‍ن‍ف‍ام‌
ع‍ص‍ر ک‍ت‍اب‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
طراح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍زن‍ش‍ر
ع‍ب‍اس‌ ج‍ان‍زاده‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ه‍رآب‌. آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Auto CAD 14 اتوکد۱۴]
امورا، جورج ؛  تهران انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۸۵‬,‭‌ف‍لا۸،،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد
گاسکل ، دیوید ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان . مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲،،‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی پلیمریزاسیون
حدادی اصل ، وحید ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکزنشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۸‌ح۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴/،۷۸۸۸‬,‭‌م۲،،ط۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول صنایع شیمی
جان زاده ، عباس ؛  تهران عباس جانزاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭‌ج۲،‌ف‍لا۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مواد قالبگیری برای ریخته گری فلزات
فتحی ، محمدحسین ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۶‬,‭‌ف۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی عمومی :برای دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی
شهبازی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۲/،۵۱۴‬,‭‌ش۹‌ب۹۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی تکنولوژی ، شامل اصطلاحات رایج در ادبیات علوم ، تحقیقات ، تکنولوژی و توسعه ، معرفی سازمانها
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی هارپر
هارپر، هرولدآنتونی ؛  تهران شهرآب . آینده سازان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۲/،۵۱۴‬,‭‌ه۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین ( انتقال نیرو)
اخلاقی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ف‍لا۳ط۴۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام 0002 lecxE-SM
یعقوب نژاد، رحیم ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۴/،۵۵۴۸‬,‭‌ف‍لا۷‌ی۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک پالس
اروجی ، علی اصغر ؛  تهران بنفام   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲،،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پروفیل های ساختمان فولادی
تهران آذرنگ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ف‍لا۲،‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی - فارسی پیشرفته اینترنت
صفا، ایرج ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵/،۷۶‬,‭‌ص۷،‌ف۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع کامپیوتر انگلیسی - فارسی
صفا، ایرج ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۵/،۷۶‬,‭‌ص۷،‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دارویی خانواده
همت خواه ، فرهاد ؛  تهران عصر کتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۱۵/،۳۰۱‬,‭‌ه۸،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل [ Red Hat Linux رد هت لینوکس ]
محبوبی ، علی ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/،۷۶‬,‭‌س۹۴،‌م۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرتوگیریها و اثرات حادثه اتمی چرنوبیل
تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹۱۵۳‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ MS EXCEL 2000 ام .اس .اکسل ۲۰۰۰ ] پیشرفته
اسلامی محمود، ۱۳۴۰- ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۴/،۵۵۴۸‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی طلاسازی تئوری و عملی
برپل ، ارهارد ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۷۲۵‬,‭‌ب۴‌م۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9