کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ت‍ن‌ ه‍ا
آل‍ودگ‍ی‌--ت‍-ث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ --ه‍وا
آب‌ -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
خ‍اک‌ -- ت‍ح‍ک‍ی‍م‌
زل‍زل‍ه‌ -- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌
ق‍رآن‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
م‍ارک‍س‍ی‍س‍م‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌ -- طرح‌ و م‍طال‍ع‍ه‌
آل‍ودگ‍ی‌--ت‍-ث‍ی‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ --ه‍وا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و دول‍ت‌
ف‍دک‌
دع‍اه‍ا
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -ای‍ران‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍د
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ق‍ن‍د و ش‍ک‍ر -- ت‍ول‍ی‍د و ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ل‍س‍ی‍م‌
اس‍لام‌ و ص‍ل‍ح‌
 
پدیدآور:
ف‍ل‍د، رای‍ن‍ه‌
م‍ح‍م‍ود، م‍ص‍طف‍ی‌
ث‍روت‍ی‌ ب‍رق‌، ح‍م‍ی‍د
ل‍ی‍ت‍ی‍ن‍ت‍س‍ک‍ی‌
اپ‍وس‍ت‍ل‌، ت‍ام‌
ش‍ری‍ف‌ واق‍ف‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍وس‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ص‍اف‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌، ل‍طف‌ا
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ی‍ن‍گ‌، ک‍وردن‌ ج‍ان‌
ک‍ی‍ت‍ل‌ ، چ‍ارل‍ز
ص‍در، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ع‍م‍ی‍د، ح‍س‍ن‌
لان‍ت‌
ق‍طب‌، س‍ی‍د
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ق‍رآن‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
روزب‍ه‌
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍م‍ه‍دی‌- ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌ ذرق‍ان‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد
کیتل ، چارلز ؛  تهران موسسه چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ک۵‌م۷‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
اپوستل ، تام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۱۲،،‌ح۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنتنهای عملی : تئوری -طراحی
کینگ ، کوردن جان ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶/،۷۸۷۱‬,‭‌ک۹،آ۸‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات ساختمان :حرارت مرکز، تشعشعی بخار، هوای گرم
موسوی نائینیان ، مجتبی ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۴۶۱‬,‭‌م۸،‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خشت های تثبیت شده برای ساختمان
لانت ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ل۲،‌خ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه زلزله را پیش بینی کنیم
لیتینتسکی ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۸/،۵۳۸‬,‭‌ل۹،‌چ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت نهضت امام حسین ( ع )
مطهری ، مرتضی ؛  قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵/،۴۱‬,‭‌م۶،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فروغ ولایت در دعای ندبه
صافی گلپایگانی ، لطف ا ؛  تهران موسسه الامام المهدی - بنیاد بعثت   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸/،۲۶۷‬,‭‌ق۹،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اسرار قرآن کریم
محمود، مصطفی ؛  [تهران ] بنیاد قرآن   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴/،۶۵‬,‭‌م۳،‌ن۸‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عمید: شامل واژه های فارسی و لغات عربی و اروپائی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی
عمید، حسن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ع۸‌ف۴‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول تصفیه آب ( تئوری - طراحی )
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران مولف   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ح۵،،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وقتیکه مارکسیستها تاریخ مینویسند
شریف واقفی ، مجید ؛  [۱۳۶۰]
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۱۶۸‬,‭‌ش۴،،و۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زیربنای صلح جهانی
قطب ، سید ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶/،۲۳۱‬,‭‌ق۶،‌س۸۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فدک در تاریخ
صدر، محمدباقر ؛  تهران روزبه   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنترل آزمایشگاهی کارخانه قند :اصول کنترل کار در کارخانه های قند
فلد، راینه ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۸۲‬,‭‌ف۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مجله فارسی
 
 
صنعت حمل و نقل
قربانعلی ذرقانی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ۹۷ص‌ /، ۱۰۰۱،AT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تطبیقی سیاست علمی و نظام تحقیقاتی در چند کشور جهان
ایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی .موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی .مرکز سیاست علمی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ۱۳۶۰، ۴۲،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
چگونگی کاربرد سرب و آلودگی ناشی از آن در تهران
ثروتی برق ، حمید ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ۱۳۶۰، ۱۸۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اندازه گیری غلظت مونواکسید کربن در نقاط مختلف تهران
ثروتی برق ، حمید ؛  تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ۱۳۶۰، ۱۸۳،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تهیه کربورسیلسیم از پوسته برنج
تهران ۱۳۶۰
شماره راهنما: ۱۳۶۰، ۴۴۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2