کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ک‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وری‍س‍ت‍وره‍ای‌ اک‍س‍ی‍د روی‌
ش‍ی‍ش‍ه‌
ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ آپ‍ات‍ی‍ت‌
زی‍رک‍ون‌
پ‍وس‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍اخ‍ت‌ ک‍اش‍ی‌
پ‍وش‍ش‍ه‍ای‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ای‌
ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌ دق‍ی‍ق‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍رم‍ان‌ه‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
م‍ی‍ک‍رو ف‍ی‍ل‍ت‍ر آل‍وم‍ی‍ن‍ای‍ی‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ا
ک‍د پ‍س‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ رس‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‌
گ‍راف‍ی‍ت‌
ک‍رج‌--ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍م‍ان‍ه‍ای‌ گ‍لاس‌ آی‍ون‍وم‍ر
س‍رام‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍ای‍ی‌
ان‍رژی‌--ت‍رازه‍ا
 
پدیدآور:
ری‍چ‍اردز، وی‍ل‍ی‍ام‌ گ‍راه‍ام‌
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌ ظه‍وری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ت‍دی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌، ت‍ب‍س‍م‌
م‍وس‍وی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
رح‍ی‍م‍ی‌ پ‍رگ‍و، رف‍ی‍ع‍ل‍ی‌
اب‍وی‍ی‌ م‍ه‍ری‍زی‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌
م‍ش‍ک‍ان‍ی‌، ب‍رات‍ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌ ک‍وم‍ل‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍الاری‍ان‌، رض‍ا
خ‍طی‍ب‍ی‌، ک‍ورش‌
م‍ق‍ص‍ودی‌ پ‍ور، ام‍ی‍ر
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ض‍طرزاده‌، ف‍ت‍ح‌ ال‍ه‌
طب‍رزدی‌، رض‍ا
اف‍ت‍خ‍اری‌ ی‍ک‍ت‍ا، ب‍ی‍ژن‌
م‍رن‍دی‍ان‌ ح‍ق‌، ن‍ادر
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌ اول‌، م‍ه‍رداد
ف‍ت‍ح‍ی‌ ن‍ژاد، زه‍ره‌
ک‍راس‍ک‍ه‌،او
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
اب‍رون‌
ب‍اب‍ک‌ س‍م‍ی‍ع‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ دائ‍م‍ی‌ ک‍رج‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترازهای انرژی در اتم ها و مولکول ها
ریچاردز، ویلیام گراهام ؛  کرج بابک سمیعی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۶/،۴۶۲‬,‭‌ف‍لا۸،ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی کرج از سده هفتم قمری
فتحی نژاد، زهره ؛  کرج دبیرخانه دائمی کرج شناسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۸‬,‭‌ک۴،،‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریک و طرز کار آنها
کراسکه ،او ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۴،‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرمان های الکتریکی
مشکانی ، براتعلی ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۶۱‬,‭‌م۵،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اطلاعات شهری پست کرج
کرج ابرون   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۷۱۹۸‬,‭آ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و ساخت شیشه فتوکروم ( گزارش نهایی )
افتخاری یکتا، بیژن ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۷۰،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کنترل و پیگیری پروژه ها بکمک کامپیوتر
موسوی ، جلیل ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۱۳۶۷، ۴۴۷،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سنتز و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی کربن پلی کریستال و گرافیت مصنوعی
مضطرزاده ، فتح اله ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۵۰،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر غلظت و دمای انجماد محلول بر مورفولوژی پودر آلومینا در فرایند خشک کردن انجمادی
ابویی مهریزی ، سید مهدی ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۲،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی استحکام و شوک پذیری قالبهای پوسته سرامیکی در ریخته گری دقیق با پیش پوشش زیرکنی
طبرزدی ، رضا ؛  کرج - پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۴،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر افزودنیهای مختلف بر خواص کاربردی پوسته های سیلیسی در ریخته گری دقیق
گل محمدی ظهوری ، محمد رضا ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۶،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ساخت سرامیکهای تیتانیایی به عنوان راهنمای نخ
تدین اسلامی ، تبسم ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۷،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر فعال سازی اسیدی بنتونیت
اسمعیلی اول ، مهرداد ؛  کرج - پژوهشگاه مواد و انرژی
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۹،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ساخت میکرو فیلتر آلومینایی برای تصفیه
نعیمی ، مهدی ؛  کرج : پزوهشگاه مواد و انرژی
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۰،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بهینه سازی شرایط سنتز رنگدانه صورتی بر پایه زیرکون
خطیبی ، کورش ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۱۱،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر عوامل فیزیکی در فرآیند تهیه وریستورهای اکسید روی
مرندیان حق ، نادر ؛  کرج - پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۱۲،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت و بررسی سیمانهای گلاس آیونومر
سالاریان ، رضا ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرزی ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۱۸،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر سرباره ذوب مس بر خواص کاشی کف بدون لعاب
مقصودی پور، امیر ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۱۹،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار زینترینگ هیدروکسی آپاتیت
رحیمی پرگو، رفیعلی ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۲۰،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و ساخت پوششهای شیشه ای مقاوم به عوامل قلیایی مناسب جهت ورقهای فولادی
عباسی کومله ، علیرضا ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۱۶،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9