کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
راه‍ن‍م‍اه‍ا -ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
ب‍رگ‍ه‌آرای‍ی‌
رف‌ ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍داری‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
راه‍ن‍م‍اه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -ک‍ت‍اب‍داری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
س‍ر ع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا - اس‍لام‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
ب‍ات‍ل‍ر، پ‍ی‍رس‌
طاه‍ری‌ ع‍راق‍ی‌، اح‍م‍د
وزی‍ری‌، ف‍ره‍اد
IFLA General Conference (66 th: 2000: Beytolmoghadas)
ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ ج‍م‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
ف‍ان‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
ت‍ع‍اون‍ی‌(خ‍ال‍ق‍ی‌)، ش‍ی‍ری‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف فارسی : جدول سه رقمی مبتنی بر کاتر - سن برن
نیکبخت جم ، امیرمسعود ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۸‬,‭‌ن۹‌ن۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستورنامه برگه آرایی
وزیری ، فرهاد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۹۵/،۹۵‬,‭و۴،،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۸،،،‌ن۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رده DSR تاریخ ایران : بازنویسی و گسترش تاریخ ایران در نطام رده بندی کتابخانه کنگره
فانی ، کامران ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۴۴،،‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رده BP : اسلام ( علوم دینی اسلام در نظام رده بندی کتابخانه کنگره )
طاهری عراقی ، احمد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۳۵،،ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سر عنوانهای موضوعی فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌ی۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ، ۱۳۷۳-
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ۱۳۸۲
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرصت حضور :مجموعه مقاله های کتابداری
سلطانی ، پوری ؛  تهران انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴‬,‭‌س۸‌ف۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های ملی و بزرگ کشورهای جهان :آمار و اطلاعات ۴۰ کتابخانه ملی و بزرگ جهان در چند سال اخیر
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرستنویسی کتابهای لاتین به فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهزان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵/،۶۹۳‬,‭د۵‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خدمات فنی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵/،۶۸۸‬,‭‌س۸‌خ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭آ۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭آ۲‌ف‍لا۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول چکیده نویسی براساس استاندارد ایزو ۲۱۴- ۱۹۷۶
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۹/،۶۹۵‬,‭‌ف‍لا۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول نمایه سازی براساس استاندارد ایزو ۹۹۹- ۱۹۹۶
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۹/،۶۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های نظری علم کتابداری
باتلر، پیرس ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ب۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ایران به انضمام :راهنمای کتابخانه های زندان
تعاونی (خالقی )، شیرین ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ت۳ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷/،۶۶۹‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۰( بیت المقدس :۱۳ - ۱۸ اوت ۲۰۰۰)
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2