کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍اک‍اچ‌، ص‍دی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍اک‍اچ‌، ص‍دی‍ق‌
ک‍اک‍اچ‌، ص‍دی‍ق‌،- ۱۹۳۲
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبادله کن های گرما( مدلهای حرارتی )انتخاب ، تعیین مقادیر نامی عملکرد، و طراحی گرمایی
کاکاچ ، صدیق ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ک۲،‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هدایت گرمایی
کاکاچ ، صدیق ،- ۱۹۳۲ ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ک۲‍ه۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک