کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍اش‍ی‌ و ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌ --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍اش‍ی‌ و ک‍اش‍ی‌ک‍اری‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ک‍اش‍ی‌ و ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ک‍اش‍ی‌ و ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌ --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
 
پدیدآور:
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، زی‍ارت‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، زی‍ارت‍ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍ف‍ی‌، ج‍ووان‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
س‍اف‍و ه‍اش‍م‍ی‌ زن‍وز
س‍روش‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند تولید کاشی و سرامیک )imcaS(
اصفهان سافو هاشمی زنوز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاشی های پرسلانی
بیفی ، جووانی ؛  تهران سروش دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‍ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر فناوری کاشی پرسلانی
نعمتی ، زیارتعلی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ن۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر فناوری کاشی پرسلانی
نعمتی ، زیارتعلی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ن۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر فناوری کاشی پرسلانی
نعمتی ، زیارتعلی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ن۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر فناوری کاشی پرسلانی
نعمتی ، زیارتعلی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ن۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک