کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌(چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۶ : ت‍ه‍ران‌)
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌(پ‍ان‍زده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۷ : م‍ش‍ه‍د)
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی پزشکی ایران ۵ و ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲آ/۸۵۶‬,‭R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه چکیده مقالات دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ۹ و ۱۰ بهمن ۱۳۸۰ دانشگاه تربیت مدرس
کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ( دهمین :۱۳۸۰ : تهران ) ؛  تهران دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭آ۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۶ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (چهاردهمین :۱۳۸۶ : تهران ) ؛  تهران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۹ک‌۲آ /، ۸۵۶،R
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی
کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (پانزدهمین :۱۳۸۷ : مشهد) ؛  مشهد دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۹ک‌۲آ /، ۸۵۶،R
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک