کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍راش‌ -اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -.م‍داره‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
م‍واد - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ -- ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ف‍ارس‍ی‌ - ن‍ام‌آواه‍ا - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ران‍س‍ه‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌،۱۷۹۹-۱۷۸۹
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --خ‍واص‌ ح‍رارت‍ی‌
ن‍ج‍وم‌
س‍رام‍ی‍ک‌
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
اب‍ررس‍ان‍ای‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
س‍رام‍ی‍ک‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ت‍ول‍ی‍د-ف‍رآی‍ن‍ده‍ا
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
زی‍ل‍ی‍ک‌، م‍ی‍ش‍ل‌
ن‍وری‍س‌، چ‍ارل‍ز ه‍د
آذراف‌، ل‍ئ‍ون‍ی‍دو
راس‌، ش‍ل‍دون‌
ج‍ان‌، ورن‍ون‌
طوس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
وول‌، م‍ی‍ش‍ل‌
دگ‍ارم‍و، ارن‍س‍ت‌ پ‍ل‌
گ‍وردن‌ .ج‍ی‌ ون‌ وای‍ل‍ن‌
م‍ل‍ک‌زاده‌، غ‍لام‍رض‍ا
اش‍م‍ی‍ت‌
وح‍ی‍دی‍ان‌ ک‍ام‍ی‍ار، ت‍ق‍ی‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ :م‍ش‍ه‍د:۱۳۸۱)
وای‍رد، س‍ل‌
ف‍رج‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
راگ‍ون‌، دی‍وی‍د
ف‍اول‍ز، گ‍ران‍ت‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ی‍م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ت‍ران‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ پ‍ر طاووس‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ل‍ع‍اب‌ م‍ش‍ه‍د، اردش‍ی‍ر
اس‍ف‍ن‍د: ن‍ش‍ر ن‍ی‍م‍ا
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات ( سیستم IS(
استریتر، ویکتور ؛  مشهد انتشارات نما   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترمودینامیک کلاسیک
گوردن .جی ون وایلن ؛  مشهد نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭و۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک تحلیلی
فاولز، گرانت ؛  مشهد انتشارات نما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۷‬,‭‌ف۲،،،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمون مواد
جان ، ورنون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۰‬,‭آ۴‌ج۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴/،۷۸۸۸‬,‭‌م۲،،ط۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک ابررساناها: آشنایی با مبانی و کاربردها
اشمیت ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۲/،۶۱۱‬,‭‌ف‍لا۵،‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مواد
راگون ، دیوید ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۲/،۴۱۸‬,‭ر۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نام آواها در زبان فارسی
وحیدیان کامیار، تقی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۳۲‬,‭و۳،‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی تحلیل سازه ها
نوریس ، چارلز هد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ن۹،،‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مواد و فرآیندهای تولید
دگارمو، ارنست پل ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭د۹‌م۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب فرانسه : نهضت اجتماعی و تغییر روحیات و طرز تفکر اجتماعی
وول ، میشل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DC‬,‭۱۴۸‬,‭و۹،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نجوم و اختر فیزیک مقدماتی
زیلیک ، میشل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۵‬,‭ز۹‌ن۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب مواد برای طراحی مهندسی
فرج ، محمود ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال ( برای مهندسان و محققان علوم )
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌م۷،،ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر انرژی خورشیدی برای محققان و مهندسان
وایرد، سل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭و۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سرامیک :کاربرد و عرصه های نوین آن
مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌س۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنگره سرامیک ایران (: شرکت لعاب مشهد، انجمن سرامیک ایران اردیبهشت ۱۳۸۱ مشهد)
کنگره سرامیک ایران ( چهارمین :مشهد:۱۳۸۱) ؛  مشهد موسسه تحقیقاتی پر طاووس وابسته به لعاب مشهد، اردشیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ک۹،،،‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از کتاب بلور شناسی با پرتوX
آذراف ، لئونیدو ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۴۵‬,‭آ۴‌گ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هنر نوشتن و مهارتهای مقاله نویسی : طرز نوشتن مقاله های پژوهشی ، علمی و ادبی
طوسی ، بهرام ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ط۹،‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :طراحی تاسیسات و انتخاب تجهیزات در صنایع شیمیائی
ملک زاده ، غلامرضا ؛  مشهد اسفند: نشر نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۵/،۱۵۵‬,‭‌م۷،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9