کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ع‍ل‍وم‌
اخ‍ب‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ و اج‍ت‍م‍اع‌
ای‍ران‌--آزم‍ون‍ه‍ا -دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌--ای‍ران‌
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ای‍ران‌ -چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
س‍ازم‍ان‌ ه‍م‍ک‍اری‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍راب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ل‍طان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
خ‍ش‍ه‌چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
اع‍ت‍م‍اد، ش‍اپ‍ور
م‍ه‍راب‍ی‌،م‍س‍ع‍ود
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور، ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ درای‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق با رویکردی به پایان نویسی
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون فرهنگی انتشارات درایت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۵۵/،۱۸۰‬,‭‌خ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور پژوهشی
خشه چی ، علی اکبر ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۶۰‬,‭‌م۳‌خ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موسسات پژوهشی کشور( بخش دولتی )
مهرابی ، مسعود ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول اعتبارات پژوهشی در کشور۱۳۴۷-۱۳۸۰
مهرابی ،مسعود ؛  تهران مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌م۹‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین تصویب نامه ها و آئین نامه های مربوط به امور آموزش عالی کشور
سلطانی شیرازی ، شیرین ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۶۰‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
موسسات پژوهشی کشور( بخش خصوصی )
مهرابی ، مسعود ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۸۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فراسکاتی دستور عمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا[(OECO( ا .ای .سی دی ]برای ارزیابی فعالیت های تحقیق و توسعه تجربی ۲۰۰۲[ دو هزارو دو]
تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۵۵/،۱۸۰‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
موسسات پژوهشی کشور( بخش دولتی )
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
موسسات پژوهشی کشور( بخش دولتی )
مهرابی ، مسعود ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
موسسات پژوهشی کشور( بخش دولتی )
مهرابی ، مسعود ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سی سال تولید جهانی علم ایران
اعتماد، شاپور ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله فارسی
 
 
دانشگر
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ،
شماره راهنما: ۲۹د /، ۲۲۵،Q
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مجله فارسی
 
 
تحقیقات
مرکز تحقیقات علمی کشور   ،
شماره راهنما: ۲۷ت‌ /، ۴،Q
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دانشگاه و موانع گوناگون
ایران .مرکز تحقیقات علمی کشور ؛  تهران مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۳،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی کمی و کیفی عملکرد بخش تحقیقات در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
ایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی .معاونت پژوهشی .مرکز تحقیقات علمی کشور ؛  تهران مرکز تحقیقات علمی کشور   ،
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۱۰،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایجاد تحول اسلامی در دانشگاهها
ایران .مرکز تحقیقات علمی کشور ؛  تهران مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۳۷،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحلیلی از سیر تاریخی ت-سیس و گسترش رشته دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ۱۳۱۳-۱۳۵۷و۱۳۵۷-۱۳۷۴
ایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی .معاونت پژوهشی ؛  تهران مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۳۵،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات و گزارشات تهیه شده در مرکز تحقیقات علمی کشور " سالهای ۱۳۷۳ و۱۳۷۴ و ۱۳۷۵"
ایران .مرکز تحقیقات علمی کشور ؛  تهران مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۸۳،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آموزش عالی
ایران .مرکز تحقیقات علمی کشور ؛  تهران مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۳۷۴، ۱۹،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فراسکاتی دستور عمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا )OCEO( برای ارزیابی فعالیت های تحقیق و توسعه تجربی ۲۰۰۲
تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2