کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اده‌ -- خ‍واص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍واد -- خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
م‍اده‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ ون‍وج‍وان‍ان‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ج‍ام‍دات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍اده‌ -- خ‍واص‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(م‍ت‍وس‍طه‌)
م‍اده‌ -- خ‍واص‌
 
پدیدآور:
اک‍رام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۲-
وح‍دت‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۵۰-
م‍وس‍وی‌خ‍وئ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۷-
ک‍ی‍ت‍ل‌، چ‍ارل‍ز
رح‍ی‍م‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍ک‍ری‌، ح‍س‍ام‌، ۱۳۶۴-
رزاق‍ی‍ان‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۸-
واع‍ظی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۵-
ب‍ه‍رام‍ی‌، ام‍ی‍ن‌، ۱۳۶۴-
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
م‍ک‍ت‍ب‌ م‍اه‍ان‌
آی‍ن‍دگ‍ان‌
گ‍روه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
چ‍رت‍ک‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ارس‍ی‍ا، ن‍وآور
ش‍رک‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با خواص فیزیکی مواد
رحیمی پور، محمدرضا ؛  تهران شرکت تحقیقات صنعتی شیمی پژوهشیار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳/،۱۷۳‬,‭ر۳آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خواص مواد :بهمراه فصل جدید صنایع دستی
میرحسینی ، افشین ؛  تهران آیندگان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۳‬,‭‌م۹‌خ۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درس مواد :شناخت مواد
وحدت ، ابراهیم ، ۱۳۵۰- ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۳‬,‭‌ش۸و۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فیزیک حالت جامد
کیتل ، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ک۹آ۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خواص مکانیکی ۱ و ۲مجموعه مواد : دکتری
فکری ، حسام ، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۷۸۷۸۱-۰۹۳۹۲۹۰۴۱۵۷،آدرس ناشر :تهران -میدان آرژانتین خ -53الوند پلاک 23 مکتب ماهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۷۲۴۴۷‌خ۹۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خواص فیزیکی مواد :مجموعه مهندسی مواد
فکری ، حسام ، ۱۳۶۴- ؛  تهران مکتب ماهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۷۲۴۴۷‌خ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خواص فیزیکی مواد :مبانی متالورژی فیزیکی
رزاقیان ، احمد، ۱۳۳۸- ؛  قزوین bتلفن ناشر : ۰۲۸۱-۸۳۷۱۵۵۰-۳۷۸۰۰۸۹-۳۷۸۰۰۵۲،آدرس ناشر :قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭ر۴‌خ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شناخت مواد
وحدت ، ابراهیم ، ۱۳۵۰- ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۳‬,‭و۳‌ش۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خواص مکانیکی مواد
اکرامی ، علی اکبر، ۱۳۳۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹،آدرس ناشر :خ آزادی -نرسیده به میدان آزادی -دانشگاه صنعتی شریف -ساختمان ریاست -طبقه منفی ۱ دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۳‬,‭‌ف‍لا۷‌خ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر مسائل خواص فیزیکی مواد ۱
موسوی خوئی ، محمد، ۱۳۳۷- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۴‬,‭‌م۸۵‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خواص مکانیکی مواد
بهرامی ، امین ، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۴۱۸۹،آدرس ناشر :خ دانشگاه -ساختمان ایرانیان -پ ۵۸ -ط۲ -واحد۶ پارسیا، نوآور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۳‬,‭‌ب۹‌خ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خواص مکانیکی مواد
اکرامی ، علی اکبر، ۱۳۳۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹،آدرس ناشر :خ آزادی -نرسیده به میدان آزادی -دانشگاه صنعتی شریف -ساختمان ریاست -طبقه منفی ۱ دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۳‬,‭‌ف‍لا۷‌خ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خواص فیزیکی مواد( مبانی متالورژی فیزیکی )
رزاقیان ، احمد، ۱۳۳۸- ؛  قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭ر۴‌خ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خواص مکانیکی مواد
واعظی ، محمدرضا، ۱۳۵۵- ؛  کرج گروه علمی شریف   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌م۷‌خ۷‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک