کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ح‍ق‌طل‍ب‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش برنامه ملی تحقیقات کشور( ۱۳۸۱)
تهران شورای پژوهشهای علمی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اولویت های تحقیقاتی کشور۱۳۷۹
حق طلب ، علی ؛  تهران شورای پژوهشهای علمی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ملی تحقیقات (۱۳۷۶ :)عناوین پروژه های پیشنهادی و مصوب به تفکیک بخشهای ( کمیسیونهای )تخصصی
تهران دبیرخانه شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۷۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش برنامه ملی تحقیقات کشور۱۳۸۱
تهران دبیرخانه شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۷۹‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک