کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
ات‍وک‍د( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‍ه‍ا -- طراح‍ی‌ --ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
گ‍رم‍ای‍ش‌
ج‍وش‍ک‍اری‌ و ب‍رش‍ک‍اری‌ اک‍س‍ی‌ اس‍ت‍ی‍ل‍ن‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌--ک‍اری‍ک‍ات‍وره‍اوک‍ارت‍ون‍ه‍ا
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ای‍ش‍ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ات‍وم‍ب‍ی‍ل‍ه‍ا -- م‍وت‍وره‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ب‍رق‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ -- ن‍ص‍ب‌
آب‌--م‍ص‍رف‌
ات‍وم‍ب‍ی‍ل‍ه‍ا -- ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ب‍رش‍ک‍اری‌ و ت‍راش‍ک‍اری‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍وری‍س‌، ج‍ان‌ ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
م‍ک‌ف‍ارل‍ن‌، راب‍رت‌
اس‍ت‍وارت‌، ه‍ری‌
دوئ‍رت‍ی‌، گ‍ی‍ل‍ی‍ان‌
ک‍وک‌، پ‍ی‍ت‍ر
پ‍درس‍ن‌، ت‍د
ان‍درس‍ن‌، ادوی‍ن‌
آل‍م‍ون‍د، ج‍وزف‌
ب‍ورب‍وس‍ون‌، پ‍ل‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ای‍ک‍ل‌
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، م‍ارگ‍ارت‌
اوراوت‍س‌، ج‍ول‍ز
راب‍رت‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍وارت‌
ب‍روم‍ب‍و،ج‍ی‍م‍ز
ل‍ی‍ن‍س‍ل‍ی‌ ،ت‍رور
گ‍ان‍ی‍ک‌،لاری‌
اوت‍س‌، ج‍ان‌ آرت‍ور
ک‍ی‍ن‍چ‍ر، ج‍ون‍ی‌
رت‍ب‍ون‌، ان‍دی‌
ک‍راوس‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ری‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
گرمایش و تهویه مطبوع
برومبو،جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۲۲۷‬,‭‌ب۴،‌گ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات الکتریکی مقدماتی
لینسلی ،ترور ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۲‬,‭‌ل۹،‌ت۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک جامع اتومبیل
کراوس ، ویلیام هری ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۱۰‬,‭‌ک۴،،‌م۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز[ XP ایکس پی ]آسان
رتبون ، اندی ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/،۷۶‬,‭‌س۹۴،ر۲۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت محیط زیست به روایت کاریکاتور
گانیک ،لاری ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GE‬,‭۱۰۵‬,‭‌گ۹،‌س۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک کاربردی
موریس ، جان کریستوفر ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌م۸،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جوشکاری و برشکاری گازی :پرسش و پاسخ
بوربوسون ، پل هنری مایکل ؛  [تهران ] شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۸‬,‭‌ب۹،،‌ج۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودتان سایت بسازید( کامپیوتر آسان )
پدرسن ، تد ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۸۸/،۵۱۰۵‬,‭‌پ۴،،‌خ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تراشکاری :پرسش و پاسخ
اوتس ، جان آرتور ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ف‍لا۸،،‌ت۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سوالهایی که همه دارند( کامپیوتر آسان )
کوک ، پیتر ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۳/،۷۶‬,‭‌ک۸۷،،،‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی برای نوجوانان :چهل آزمون برای شناخت خود
کینچر، جونی ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷/،۱۹۸‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی و عیب یابی تجهیزات برقی اتومبیلهای امروزی
رابرتسون ، استیوارت ؛  [تهران ] شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۱۵۲‬,‭ر۲،،،‌ش۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر( کامپیوتر آسان )
استیونز، مارگارت ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۳/،۷۶‬,‭‌ف‍لا۵،،،آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۱[صد و یک ]کار با کامپیوتر( کامپیوتر آسان )
دوئرتی ، گیلیان ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۳/،۷۶‬,‭د۹،،‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
صرفه جویی در مصرف آب
تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۰۷‬,‭‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات اتوکد
مک فارلن ، رابرت ؛  تهران شرکت انتشاراتی فنی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۶۷،،‌ت۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول لوله کشی همراه با پرسش و پاسخ
اوراوتس ، جولز ؛  [تهران ] شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۱۲۸‬,‭‌ف‍لا۸،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای لوله کشی
آلموند، جوزف ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۱۲۵‬,‭آ۷،،،ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تهویه مطبوع خانگی و صنعتی
اندرسن ، ادوین ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۸۷‬,‭‌ف‍لا۸،،،‌ت۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک و پنوماتیک
استوارت ، هری ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵،،‌ه۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3