کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ج‍اع‌ ال‍س‍ادات‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ج‍اع‌ ال‍س‍ادات‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی صنعتی
شجاع الساداتی ، عباس ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲/،۲۴۸‬,‭‌ش۳،‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک