کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
س‍ر ع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌
رف‌ ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍داری‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ف‍ارس‍ی‌
ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
راه‍ن‍م‍اه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا -ک‍ت‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۸،،،‌ن۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سر عنوانهای موضوعی فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌ی۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ، ۱۳۷۳-
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ۱۳۸۲
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرصت حضور :مجموعه مقاله های کتابداری
سلطانی ، پوری ؛  تهران انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴‬,‭‌س۸‌ف۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرستنویسی کتابهای لاتین به فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهزان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵/،۶۹۳‬,‭د۵‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خدمات فنی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵/،۶۸۸‬,‭‌س۸‌خ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خدمات فنی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵/،۶۸۸‬,‭‌س۸‌خ۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭آ۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭آ۲‌ف‍لا۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
سلطانی ، پوری ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌س۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک