کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- ف‍رم‍ول‍ه‍ا -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د .م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌(چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۶ : ت‍ه‍ران‌)
س‍وک‍اچ‌، دی‍ت‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی پزشکی ایران ۵ و ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲آ/۸۵۶‬,‭R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشنامه دانشگاه شاهد( :عملکرد، مقررات ، مصوبات و ضوابط)
تهران دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۵۷۴‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
دانشگاه شاهد، دانشور
دانشگاه شاهد   ،
شماره راهنما: ۲د۲ش‌ /، ۲۹۱،GL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۶ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
کنفرانس مهندسی پزشکی ایران (چهاردهمین :۱۳۸۶ : تهران ) ؛  تهران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۹ک‌۲آ /، ۸۵۶،R
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرمولهای عملی در بیوتکنولوژی
سوکاچ ، دیتر ؛  تهران دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۱۶۲‬,‭‌س۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک