کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ -- ف‍ارغ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- ف‍رای‍ن‍ده‍ا -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍رک‍ی‍ب‌ه‍ای‌ آل‍ی‌ ف‍ل‍زی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ق‍ا( زی‍س‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ج‍اع‌ ال‍س‍ادات‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ل‍ی‌، چ‍پ‌، م‌- ۱۹۴۸
م‍رس‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۱-
ک‍ات‍و، ش‍ی‍گ‍ئ‍و
رام‍ی‍رز، ف‍رد، م‌- ۱۹۴۱
ل‍ن‍گ‌، ی‍ان‍گ‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی صنعتی
شجاع الساداتی ، عباس ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲/،۲۴۸‬,‭‌ش۳،‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه چکیده مقالات دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ۹ و ۱۰ بهمن ۱۳۸۰ دانشگاه تربیت مدرس
کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ( دهمین :۱۳۸۰ : تهران ) ؛  تهران دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭آ۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشگران برتر در سال ۱۳۷۹
تهران دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۳۷۴‬,‭د۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پژوهشی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
تهران دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۳۶۷‬,‭ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشگران برتر در سال ۱۳۸۲
تهران دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۳۷۴‬,‭د۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل بقای کاربردی
لی ، چپ ، م - ۱۹۴۸ ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۳‬,‭‌ت۳‌ل۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسباتی برای شبیه سازی فرایند
رامیرز، فرد، م - ۱۹۴۱ ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۷‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی بیوشیمی
کاتو، شیگئو ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۳‬,‭‌ک۲‌م۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی بیوشیمی
کاتو، شیگئو ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۲۸۸۳۲۷۶فکس ۸۲۸۸۳۰۳۲ ،آدرس ناشر :تهران ، خیابان جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس ، مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۳‬,‭‌ک۲‌م۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای چارچوب های فلز - آلی و معرفی برخی از آن ها
مرسلی ، علی ، ۱۳۵۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۲۸۸۳۲۷۶فکس ۸۲۸۸۳۰۳۲ ،آدرس ناشر :تهران ، خیابان جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس ، مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۱۱‬,‭‌م۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مواد :مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی
لنگ ، یانگ ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۲۸۸۳۲۷۶فکس ۸۲۸۸۳۰۳۲ ،آدرس ناشر :تهران ، خیابان جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس ، مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ل۹آ۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک