کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ت‍خ‍ری‍ب‌ و ت‍ب‍اه‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌--ای‍ران‌--ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -ای‍ران‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ح‍ف‍اظت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌--ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ج‍اع‌ ال‍س‍ادات‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌(ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۸ : ت‍ه‍ران‌)
م‍ص‍دق‌، اح‍م‍د
ک‍س‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌، روح‍ا، ۱۳۳۲- ، م‍ت‍رج‍م‌
ب‍ک‍ر، ج‍ف‍ری‌ ام‌.
ب‍ان‍وئ‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ن‍وری‌، ج‍ع‍ف‍ر
ری‍ت‍م‍ن‌، ب‍روس‌
وق‍ار، رام‍ز
چ‍ه‍رگ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ش‍ر ح‍اذق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زم‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍م‍ای‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍اش‍ان‌
م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ ای‍ران‌
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ج‍ع‍ف‍ر ن‍وری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دف‍ت‍ر ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی محیط زیست
نوری ، جعفر ؛  جعفر نوری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۵/،۱۹۲‬,‭‌ن۹،‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی صنعتی
شجاع الساداتی ، عباس ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲/،۲۴۸‬,‭‌ش۳،‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزارش پنجساله فعالیتهای مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی ۱۳۷۶-۱۳۸۰
بانوئی ، محمدمهدی ؛  تهران انتشارات مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۴۲‬,‭‌ب۲،،،‌گ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محیط زیست بهتر با :... شامل نکاتی اساسی و ساده برای مشارکت عموم مردم در شناخت و حفاظت محیط زیست
چهرگانی ، حسین ؛  قم نشر حاذق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۷۴‬,‭‌چ۹‌م۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فناوری میکروبی در متالورژی
وقار، رامز ؛  تهران دانشگاه صنایع و معادن ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۶۵/،۲۴۸‬,‭و۷‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیش نویس آئین نامه ها و ضوابط ایمنی زیستی ( غیر قابل استناد)
تهران دبیرخانه مرکزملی تحقیقات مهندسی ژنتیک وتکنولوژی زیستی   ،
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۷۰‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله فارسی
 
 
اخبار بیوتکنولوژی
مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی   ،
شماره راهنما: ۳۲ال‍ف‌ /، ۲۴۸.۱۳،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مجله فارسی
 
 
بیوتکنولوژی ، نشریه کمیسیون
شورای پژوهشهای علمی کشور   ،
شماره راهنما: ۹۸ب‌ /، ۲۴۸.۱۳،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مجله فارسی
 
 
بیوتکنولوژی
دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۹۹ب‌ /، ۲۴۸.۱۳،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله فارسی
 
 
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ، خبرنامه
دبیرخانه همایش   ،
شماره راهنما: ۹۸س‌ /، ۲۴۸.۱۳،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چهلمین نشست روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی سراسر کشور: مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی ( مرکز پژوهشی میهمان )
نشست روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی سراسر کشور( چهلمین :۱۳۷۹:کاشان ) ؛  کاشان دانشگاه کاشان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۸۴،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح شبکه آزمایشگاه ملی بیوتکنولوژی
ایران .شورای پژوهشهای علمی کشور .کمیسیون بیوتکنولوژی .ریاست جمهوری ؛  تهران کمیسیون بیوتکنولوژی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۷،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی طرحهای بیوتکنولوژی ارسالی از دانشگاهها و موسسات پژوهشی ( مرحله اول )
ایران .شورای پژوهشهای علمی کشور .کمیسیون بیوتکنولوژی ؛  تهران کمیسیون بیوتکنولوژی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۵،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی :سلسله درسهای آزمایشگاهی
بکر، جفری ام . ؛  رشت حق شناس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۲‬,‭‌ب۸‌ب۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
گیاه -معدنی طلا و سنتز زیست گیاهی نانوذرات آن
رستمی ، حسن ؛  دانشگاه زنجان ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۴۰، XE،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی زیست محیطی :مبانی و کاربردها
ریتمن ، بروس ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۵/،۱۹۲‬,‭ر۹‌ب۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تخریب محیط زیست جهانی و آینده جهان
مصدق ، احمد ؛  تهران نشر علوم کشاورزی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭GE‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۶‌ت۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ؛ ۲۲ تا ۲۴ مرداد۱۳۸۸ : سالنهای همایش برج میلاد
همایش ملی بیوتکنولوژی (ششمین :۱۳۸۸ : تهران ) ؛  تهران انجمن بیوتکنولوژی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹ه‍ ،۲ /، ۲۴۸،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نانوبیوتکنولوژی ( با دیدگاه میکروبیولوژی )
کسری کرمانشاهی ، روحا، ۱۳۳۲- ، مترجم ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۲۵‬,‭‌ن۲‌ک۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۸ - ۲۰ شهریور۱۳۸۲
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۱۴‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3