کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا و پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍اغ‍ذی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌-دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍او پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
اح‍ت‍راق‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
طی‍ف‌ ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍ارو، گ‍وردون‌
ک‍م‍پ‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍س‍ت‍رت‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‌.
اس‍ک‍وگ‌ ، داگ‍لاس‌
اس‍ت‍وک‌، رال‍ف‌
م‍ک‌ ن‍ای‍ر، ه‍ارول‍د
ک‍ات‍ن‌، ف‌ .آل‍ب‍رت‌
راب‍رت‍س‌ ، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
ت‍رن‍ی‌،ان‍درو
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
ادی‍ان‌ ،ج‍ورج‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌
ش‍وت‍ل‍ی‍ک‌
آل‍ی‍ن‍ج‍ر، ن‌.ل‌
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌
اس‍م‍ی‍ت‌ ،آی‍ور
ب‍ارن‍ارد
ک‍اوی‌
م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۷۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شعله و احتراق
بارنارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۶‬,‭‌ب۲‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
مسترتون ، ویلیام ال . ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۳۱‬,‭‌م۵‌ش۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی تجربی نوین
رابرتس ، گیلبرت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی معاصر
ترنی ،اندرو ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌ت۴‌ش۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
بارو، گوردون ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۴۵۳‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد شیمیایی نظریه گروه
کاتن ، ف .آلبرت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۶۱‬,‭‌ک۲،،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بسپارها شیمی و فیزیک مواد جدید
کاوی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۲‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف بینی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭و۹،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به بلورشناسی
دلپین ، کلودت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭د۹د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
آلینجر، ن .ل ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭آ۹‌ش۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کروماتوگرافی کاغذی و لایه نازک و الکتروفورز
اسمیت ،آیور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای کروماتوگرافی
استوک ، رالف ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کروماتوگرافی گازی
مک نایر، هارولد ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌ک۴،‌م۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی آزمایشگاهی ( ارگانیکم )
شوتلیک ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۸۸‌ش۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول بسپارش
ادیان ،جورج ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۸۱‬,‭‌ب۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رزونانس مغناطیسی هسته در شیمی
کمپ ، ویلیام ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭‌ه۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی : انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول تجزیه دستگاهی
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9