کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌--م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌--ای‍ران‌--ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد --ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ --ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ای‍ران‌ -چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ --ای‍ران‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌--ای‍ران‌--ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍راب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ل‍طان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
خ‍ش‍ه‌چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ن‍ص‍وری‌، رض‍ا
م‍ه‍راب‍ی‌،م‍س‍ع‍ود
ف‍رزاد، ه‍وم‍ان‌
ح‍ق‌طل‍ب‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌
اطلاع‍ات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ب‍ص‍ی‍ر
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی منابع نا شناخته آب و انرژی در ایران
فرزاد، هومان ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌ف۴،،د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمایشگاهی صنعتی ایران
تهران بصیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۷‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور پژوهشی
خشه چی ، علی اکبر ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۶۰‬,‭‌م۳‌خ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سی و نهمین نشست روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور ۷۸/۱۰/۲۳ دانشگاه الزهرا
تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنگره راهبردهای توسعه علمی ایران
تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ت۴‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
موسسات پژوهشی کشور( بخش دولتی )
مهرابی ، مسعود ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزارش برنامه ملی تحقیقات کشور( ۱۳۸۱)
تهران شورای پژوهشهای علمی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
توسعه علمی ایران
منصوری ، رضا ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۴۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختار نظام تحقیقاتی کشور
[تهران ] شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اولویت های تحقیقاتی کشور۱۳۷۹
حق طلب ، علی ؛  تهران شورای پژوهشهای علمی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول اعتبارات پژوهشی در کشور۱۳۴۷-۱۳۸۰
مهرابی ،مسعود ؛  تهران مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌م۹‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی شریف ۱۳۷۰
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭‌ت۸۷۵۰۳۸،د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین تصویب نامه ها و آئین نامه های مربوط به امور آموزش عالی کشور
سلطانی شیرازی ، شیرین ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ،
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۶۰‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشنامه ( سالنامه )
تهران معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭‌پ۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اولویتهای تحقیقاتی کشور
تهران شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی ، دانشگاه یزد۱۳۶۷-۱۳۸۲
یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭‌ی۴۰۳۸د۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭د۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مجموعه مقالات چاپ شده در مجلات و محافل داخلی و بین المللی
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ،
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭د۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی در وضعیت اطلاع رسانی ایران و چند کشور دیگر
تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران :اولین ارزیابی خرد دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی ،۱۳۸۱
تهران شورای عالی انقلاب فرهنگی ، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۵۳‬,‭‌م۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5