کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‌ ان‍رژی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ان‍رژی‌ -- ت‍وس‍ع‍ه‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۸۹- ۱۳۹۳
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ان‍رژی‌ -- اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌، ف‍رح‍ب‍خ‍ش‌، ۱۳۲۸-
زاه‍دی‌ م‍طل‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۴-
گ‍ل‍ن‌، ج‍روم‌ ک‍ل‍ی‍ت‍ن‌
ف‍ض‍ل‍ی‌، ص‍ف‍ر، ۱۳۴۴-
چ‍ات‌ه‍ام‌،اری‍ک‍ا
ق‍اض‍ی‌ن‍وری‌، س‍ی‍دس‍پ‍ه‍ر، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍ار و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ش‍اوران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌
خ‍ض‍را
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌( ره‌)، دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌( ره‌). پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌
ک‍ل‍ی‍دآم‍وزش‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ان‍رژی‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍طائ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ردا، ان‍دی‍ش‍ک‍ده‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ن‍گ‍اری‌ ن‍ان‍وی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیانیه جهانی آموزش عالی برای قرن آینده : دیدگاهها و دستورالعملها :کنفرانس جهانی آموزش عالی گزارش نهائی ۹-۵ اکتبر ۱۹۹۸ یونسکو -پاریس ۱۳۷۸
تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۲۵‬,‭‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده - ۱۹۹۹: چالش های پیش رو در پایان هزاره
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران خضرا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌گ۸،و۶۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیش گویی های نوستراداموس
چات هام ،اریکا ؛  تهران انتشارات عطائی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش علم و فناوری : آینده و راهبردها، تهران :۲۰ و ۲۱ دی ماه ۱۳۷۹
تهران معاونت علوم و فناوری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی مصرف انرژی
تهران معاونت امور انرژی وزارت نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۵/،۱۶۳‬,‭‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تراز نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۱۳۶۸-۱۳۷۲
تهران مرکز آمار و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/،۵۸۱۲‬,‭‌ت۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تراز نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و تحلیلی بر بازار کار کشور
تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/،۵۸۱۲‬,‭‌ت۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه تحولات و چشم اندازها
تهران دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۲۵‬,‭‌م۵۶د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده - ۱۹۹۹: موضوع ها و فرصت ها
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران خضرا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌گ۸،و۶۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انرژی و آینده
سیف ، فرحبخش ، ۱۳۲۸- ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۲‬,‭‌س۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات لایحه برنامه چهارم توسعه :دانشگاه تربیت مدرس پنجم شهریور۱۳۸۳
تهران مشاوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‍ه۸۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طرح های کلان ملی پ ]وهش و فناوری در یک نگاه
تهران دبیرخانه شورای عالی ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۷‬,‭ط۴۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تهران bتلفن ناشر :22490466 انتشارات گنج دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲‌ت۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الف تا ی :روایتی از ورود ایران به سیاست گذاری فناوری نانو
زاهدی مطلق ، حسین ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۴۴۰۳۰۷۱۸،آدرس ناشر :بلوار آیت اله کاشانی تقاطع اتوبان شهید ستاری بین ابراهیمی شمالی و حسن آباد مجتمع افرا پلاک ۴۳۲ واحد۳۰۱ بنیاد توسعه فردا، اندیشکده سیاست نگاری نانوی ایران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴/۷‬,‭ز۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیاست گذاری علم ، فناوری و نوآوری
قاضی نوری ، سیدسپهر، ۱۳۵۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۲۸۸۳۲۷۶فکس ۸۲۸۸۳۰۳۲ ،آدرس ناشر :تهران ، خیابان جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس ، مرکز نشر آثار علمی ،نام قبلی ناشر :مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس ، مرکز نشر آثار علمی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۵‬,‭‌ق۱۶‌م۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آینده پژوهی و نوآوری پایدار :به کارگیری آینده نگاری برای توسعه و تقویت نوآوری
فضلی ، صفر، ۱۳۴۴- ؛  قزوین bتلفن ناشر : ۰۲۸-۳۳۹۰۱۴۲۶، ۳۳۷۸۰۰۵۰ ،آدرس ناشر :قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )، دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ). پژوهشکده آینده پژوهی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌ف۶آ۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جدیدترین پیشرفت ها و تحولات در روش شناسی آینده نگاری
قزوین bتلفن ناشر : ۰۲۸-۳۳۹۰۱۴۲۶، ۳۳۷۸۰۰۵۰ ،آدرس ناشر :قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۷‬,‭‌پ۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیاست استراتژیک انرژی : چالش های قرن ۲۱
تهران کلیدآموزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۸۷‌س۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک