کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ آپ‍ات‍ی‍ت‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ن‍گ‍ه‍ا -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
electrokinetics
س‍رام‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ول‍ی‍د -- ف‍رای‍ن‍ده‍ا
ف‍ل‍زه‍ای‌ غ‍ی‍ر آه‍ن‍ی‌
پ‍ی‍ل‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‍ی‌
وی‍ن‍دوزم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -- س‍رام‍ی‍ک‌
ک‍ار--
س‍ی‍م‍ان‌
س‍رام‍ی‍ک‌ -- م‍ص‍ال‍ح‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌، اک‍س‍ی‍د
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ف‍ی‌، ل‍ی‍لا
رض‍وی‌ طوس‍ی‌، س‍ل‍م‍ان‌
م‍ع‍طوف‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ ا...
ک‍ل‍ی‍ل‍ن‍د، آن‍درو-ن‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د رض‍ا
گ‍ردش‌ زاده‌، ام‍ی‍ر رض‍ا
ک‍ول‍ر، م‍ی‍ش‍ائ‍ی‍ل‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ا، اح‍س‍ان‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
ام‍ام‍ی‌، ص‍درا
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ی‍ان‍گ‍ی‍دا، ه‍ی‍روآک‍ی‌
زردک‍وه‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌
م‍ح‍ب‍ی‌، ح‍ام‍د
پ‍ارک‍ر، س‍ی‍ب‍ل‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌
دان‍ش‌ پ‍رور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ن‍م‍ا
ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌
م‍ذاک‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍ی‍ار
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر، پ‍ارس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی خواص پیگمنت فسفر سنس بر پایه آلومینات استرانسیوم
شفیعا، احسان ؛  پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱۱۳،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر تولید کامپوزیت نانو ساختار آلومینیوم - آلومینا در حالت جامد
رضوی طوسی ، سلمان ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی . پژوهشکده سرامیک ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱۱۶،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ویندوز ویستاatsiV swodniW
پری ، گرگ ؛  تهران گروه مهندسی -پژوهشی ساحر، پارسه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌پ۴۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پایه های مکانیک نانو( از نظریه حالت جامد تا کاربردهای ابزاری )
کلیلند، آندرو-ن ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۷/،۱۷۴‬,‭‌ک۸‌پ۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی سرامیک ها
یانگیدا، هیروآکی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۵۵‬,‭‌س۴‌ی۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی علوم مهندسی
پارکر، سیبل ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌پ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز نانو پودر سرمت بر پایه ZSY به روش سنتز احتراقی به کمک مایکروویو جهت کاربرد در آند پیل سوختی
محبی ، حامد ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱۲۹،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت و بررسی خواص کامپوزیت سیمان آلومیناتی و رزین فنولیک نانو ساختار
امامی ، صدرا ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱۱۷،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلید فلزات رنگین و آلیاژهای وابسته
معطوفی ، فتح ا... ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۷۹/۳‬,‭‌م۶‌ک۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین کامل کار و تامین اجتماعی ( با آخرین اصلاحات )بانضمام مقررات درمانی ، بیمه رانندگان ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مذاکره   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای صنعت سرامیک ایران
تهران انجمن سرامیک ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۷۸۵‬,‭‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات ششمین کنگره سرامیک ایران :۲۶-۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ پژوهشگاه مواد و انرژی
کنگره سرامیک ( ششمین :کرج :۱۳۸۶) ؛  تهران انجمن سرامیک ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ۲۴ و ۲۶ مهرماه ۱۳۸۶ تهران -دانشگاه صنعتی امیر کبیر
کنفرانس مکانیک سنگ ایران ( سومین :۱۳۸۶ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۶‬,‭‌گ۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار رئولوژی نانوپودر آلومینای سنتز شده
شریفی ، لیلا ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱۲۱،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر ساخت و خواص جرم ریختنی اصلاح شده با نانوذرات سیلیس در سیستم آلومینا - کاربید سیلیسیم - کربن
عباسیان ، احمد رضا ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱۱۸،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
لایه های ضخیم نانو لوله های کربنی چند دیواره نشانده شده به روش الکتروفوزیس با استفاده از اعمال میدان الکتریکی متناوب
گردش زاده ، امیر رضا ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱۱۹،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
خواص مکانیکی کامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت تقویت شده با نانو لوله های کربنی
زردکوهی ، میثم ؛  کرج . پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱۲۰،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مواد و فرآیندهای تولید
مشهد نما   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭د۹‌م۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع فنی و مهندسی :انگلیسی -فارسی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌گ۷۶‌ف۴۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فناوری نانو :مقدمه ای بر تکنیک های نانوساختاری
کولر، میشائیل ؛  مشهد بین النهرین   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۷/،۱۷۴‬,‭‌ک۹۳‌ف۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9