کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‌ ان‍رژی‌ -- ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌
ع‍ل‍وم‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌، وزارت‌ ت‍ع‍اون‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ت‍ه‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
رن‍گ‍ه‍ای‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌
پ‍ی‍ل‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‍ن‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ -ای‍ران‌
زی‍رک‍ون‍ی‍ا
راه‍ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- آس‍ی‍ا -- ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌
س‍رام‍ی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واک‍ن‍ش‍ه‍ا -- س‍رع‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌ -- ن‍رم‌ اف‍زار
 
پدیدآور:
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۷-
م‍طی‍ع‍ی‌ م‍ه‍ر، م‍س‍ع‍ود
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍داغ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
طی‍ب‍ی‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌
پ‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، اح‍د
ک‍ری‍ن‌، ک‍ن‍ت‌
وال‍ف‍ی‌، م‍ه‍دی‍ار
ب‍ی‍ک‌ع‍ل‍ی‍زاده‌، ب‍ه‍روز
م‍ب‍اش‍ر پ‍ور، ای‍م‍ان‌
اع‍راب‍ی‌، ام‍ی‍ر م‍س‍ع‍ود
ب‍خ‍ش‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
پ‍ارس‌ ب‍ال‍ون‌
وزارت‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
[ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌]
وزارت‌ ت‍ع‍اون‌: س‍ب‍زان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی :نظام ها و فرایندها
حری ، عباس ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی کاربردی نرم افزارهای [ Multimedia مولتی مدیا]
بخشی ، سهیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۷۵/،۷۶‬,‭‌ب۳‌ب۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نامه فرهنگستان علوم :مجموعه مقالات علوم ، کشاورزی ، دامپزشکی ، مهندسی
[تهران ] [شرکت چاپ و نشر بازرگانی ]   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۷۱‬,‭‌ن۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشنامه محیط زیست
تهران مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۱۵‬,‭‌س۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه و بررسی خواص کامپوزیت آلومینا - زیرکونیا -هیدروکسی آپاتیت برای مصرف به عنوان ایمپلنت دندانی
مباشر پور، ایمان ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۹۵،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر افزودنی lA بر تحول فازی و ریزساختاری ترکیبات 2OiSoM تهیه شده به روش SHS
طیبی فرد، علی ؛  پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۹۷،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
بررسی کاربردی نرم افزارهای [ aidemitluM مولتی مدیا]
بخشی ، سهیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵،۴ب‌۳ب‌ /،۵۷۵ /، ۷۶،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول [ پیایند :]بانک اطلاعات شهری
تهران شهرداری تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵،۱۴ک‌۸۳ه‌ /، ۲۰۷۹،RSD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز رنگ لومینسنس UE:3O2Y
اعرابی ، امیر مسعود ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی . پژوهشکده سرامیک ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۹۸،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز احتراقی پودر نانوبلورین ZSY& با مایکروویو
والفی ، مهدیار ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۹۹،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شرایط سنتز بر ساختار کامپوزیت ذره ای 3O2lA-lA-iT
مطیعی مهر، مسعود ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۱۰۲،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
صنایع و معادن ایران
تهران پارس بالون   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ۳۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فیزیک هسته ای
کرین ، کنت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۶‬,‭‌ک۴آ۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پارامترهای موثر بر خواص سرامیکهای بر پایه اکسید بیسموت برای به کارگیری در پیل سوختی جامد اکسیدی
فتاحی ، احد ؛  کرج : پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۱۰۳،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سینتیک واکنشهای شیمیایی
پیلینگ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۲‬,‭‌پ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه ای بر مدیریت ریسک در راهها
دبیرخانه مجمع جهانی راه ( پیارک -)کمیته شماره ۱۸ ؛  تهران وزارت راه و ترابری ، معاونت آموزشی ، تحقیقات و فناوری پژوهشکده حمل و نقل   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۶‬,‭‌م۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گزارش کشوری انرژی :عربستان
بیک علیزاده ، بهروز ؛  تهران موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭‌ع۴۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز نانو ذرات آلفا آلومینا به روش مکانیکی و بررسی پارامترهای سنتز بر خواص فیزیکی پودر
بداغی ، مسعود ؛  پ ژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵، ۱۱۰،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی وزارت تعاون
ایران .وزارت تعاون ؛  تهران وزارت تعاون : سبزان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/،۳۵۳۲‬,‭آ۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9