کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا -س‍رام‍ی‍ک‌
ان‍رژی‌
ع‍ای‍ق‌ ه‍ا و ع‍ای‍ق‌س‍ازی‌ ح‍رارت‍ی‌
ای‍ران‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
آم‍ار --س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍دی‍د -م‍دی‍ری‍ت‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌--۱۳۲۰ --ج‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ج‍وئ‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ ن‍ظام‍ی‌ ج‍دی‍د -ق‍رن‌ ۲۰ م‍ی‍لادی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد --ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ --ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍گ‍رش‍ه‍ا -ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌
اس‍لام‌ -- ف‍رق‍ه‌ه‍ا --ت‍اری‍خ‌
س‍ی‍م‍ان‌
اطلاع‍ات‌ دول‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ان‍ل‍ی‌، ب‍رن‍دن‌
ه‍ی‍س‍ری‍چ‌، راب‍رت‌
ج‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ی‍زدی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ص‍اب‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍ری‌، م‍طل‍ب‌
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ق‍ارون‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
رب‍ی‍ع‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ائ‍ل‍ی‌، ب‍رن‍دن‌
اردس‍ت‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ش‍ی‍رزاده‌، ح‍م‍ی‍را
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
م‍رب‍ع‌ آب‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
س‍ی‍م‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
س‍م‍ت‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ری‍ف‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ک‍ارب‍ردی‌ ه‍لال‌ ای‍ران‌
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ل‍م‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
چه حاصل ؟: دانشگاه ، فرهنگ و توسعه از دیدگاه دکتر مصطفی معین
معین ، مصطفی ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۸/،۲۳۲۹‬,‭‌ف‍لا۹،،‌م۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش استاندارد[ ICDL 4آی سی دی ال : ]مبانی فن آوری اطلاعات
مائلی ، برندن ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷/،۷۶‬,‭‌م۲۱۴‌م۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش بین المللی سیمان تهران -مهر ماه ۱۳۸۳
تهران سیمان تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۴‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
هیسریچ ، رابرت ؛  تهران دانشگاه شریف . موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵/،۶۲‬,‭-‌ه۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحولات عمده نظامی جهان
اردستانی ، حسین ؛  تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭D‬,‭۲۱۴‬,‭‌ف‍لا۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب انرژی ۸۳
تهران مربع آبی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش علمی - تحقیقی مدیریت امداد و نجات : ۳و ۴ اسفند ماه ۱۳۸۱
تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۷/،۸۶‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
عایق های حرارتی
امانی ، سعید ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۷۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ع۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیستم های تولید مشترک برق و حرارت
میری ، مطلب ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی ، دانشگاه یزد۱۳۶۷-۱۳۸۲
یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭‌ی۴۰۳۸د۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرق اسلامی ( ۱: )فرقه های نخستین ، مکتب اعتزال ، مکتب کلامی اهل سنت ، خوارج
صابری ، حسین ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲/،۲۳۵‬,‭‌ص۲‌ت۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتابچه راهنمای دولت الکترونیکی تجربه دولت فدرال آلمان
ربیعی ، حمیدرضا ؛  تهران وزارت کار و امور اجتماعی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۵۲۵‬,‭ر۲د۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور:۱۳۸۲
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌م۴۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشکل فراگیر :مروری بریک دهه فعالیت حزب جمهوری اسلامی
جاسبی ، عبدالله ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۰‬,‭‌ج۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مطالعات زنان
مشیرزاده ، حمیرا ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۱۹۰‬,‭‌ه۵‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و برآورد و تقاضای ورود به آموزش عالی
قارون ، معصومه ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی ، آموزش عالی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۶۸/،۶۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر[ ICDLآی .سی .دی .ال ]نسخه [ PX ایکس .پی ]
مانلی ، برندن ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷/،۷۶‬,‭‌م۲۱۴‌گ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد میکروسکوپهای الکترونیکی و روشهای نوین آنالیز :ابزار شناسائی دنیای نانو
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۲۱۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پنجمین کنگره سرامیک ایران :۲۵-۲۴ آذر۱۳۸۳ - دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران انجمن سرامیک ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ک۹‌پ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جنبش دانشجوئی در دو دهه :از۱۳۴۰-۱۳۲۰
یزدی ، ابراهیم ؛  تهران انتشارات قلم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۹‬,‭‌ی۴‌ج۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9