کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‍ال‍ورژی‌ پ‍ودر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌
رف‌ ن‍وی‍س‍ی‌
پ‍رت‍و ای‍ک‍س‌ -- پ‍راش‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌--ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ق‍ال‍ب‌ و ق‍ال‍ب‍س‍ازی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
م‍واد - آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ارپ‍ردازی‌
ان‍رژی‍ه‍ای‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍اپ‍ذی‍ر
ف‍ارس‍ی‌ - ن‍ام‌آواه‍ا - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌
ن‍ظری‍ه‌ گ‍روه‍ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
راس‌، ش‍ل‍دون‌
رش‍ی‍دی‍ان‌،پ‍روی‍ز
رول‍ر، رول‍ف‌
ات‍ک‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر وی‍ل‍ی‍ام‌
ج‍ان‌، ورن‍ون‌
ب‍ن‍ه‍ان‍ی‌، ن‍ادر
زم‍رش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ال‍ی‍ت‍ی‌، ب‍ی‌ .دی‌.
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍م‍ی‍ز
وح‍ی‍دی‍ان‌ ک‍ام‍ی‍ار، ت‍ق‍ی‌
ای‍ش‍ام‌، ک‍ری‍س‌ .ج‍ی‌
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ارت‌
رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ف‍لاح‍ی‌ م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍ق‍وای‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
ژرم‍ن‌، ران‍دال‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ش‍ر م‍ی‍ع‍اد
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ اس‍دی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۳/۱ اراک‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
زم‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
انرژی برای جهان فردا
تهران کمیته ملی انرژی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت
استونر، جمیز ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۵۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول کارپردازی و انبارداری در سازمانهای دولتی و موسسات تولیدی
امیرشاهی ، منوچهر ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵/،۳۹‬,‭‌ف‍لا۸،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پراش پرتوX
کالیتی ، بی .دی . ؛  شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۴۸۲‬,‭‌ک۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی پودر
ژرمن ، راندال ؛  نشر میعاد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۵‬,‭ژ۹‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمون مواد
جان ، ورنون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۰‬,‭آ۴‌ج۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و حفاظت فنی
بنهانی ، نادر ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ن۲،،‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه نمونه های حقیقی به انضمام روش تهیه محلول ها
تقوایی پور، احمد ؛  اراک انتشارات ۳/۱ اراک ، دانشگاه اراک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭‌ت۳،،‌ت۶۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه گروهها وفضاهای برداری در فیزیک
ایشام ، کریس .جی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف‍لا۹،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نام آواها در زبان فارسی
وحیدیان کامیار، تقی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۳۲‬,‭و۳،‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم مهندسی
فلاحی مقیمی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌ف۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تعمیر و نگهداری ساختمان
زمرشیدی ، حسین ؛  تهران زمرد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۳۳۰۱‬,‭ز۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نشانه مولف برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۸،،،‌ن۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
اتکینز، پیتر ویلیام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۴۵۳‬,‭‌ف‍لا۲،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدارات منطقی دیجیتال و ریزکامپیوترها
رشیدیان ،پرویز ؛  تهران انتشارات دانشگاه کردستان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸ر۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال ( برای مهندسان و محققان علوم )
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌م۷،،ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فلوتاسیون
رضایی ، بهرام ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۵۲۳‬,‭ر۶،،‌ف۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
منابع انرژی تجدیدپذیر نوین
شورای جهانی انرژی ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۰۸‬,‭‌ش۹‌م۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ساخت مدلهای ریخته گری
رولر، رولف ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۰‬,‭ر۹،،ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام هارت ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ه۹،،‌س۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7