کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌- ک‍م‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ل‍ی‍زر
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌
م‍س‌ -ذوب‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ پ‍ودر
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌
ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌ -پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍او پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌.ات‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ف‍ی‍زی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ - طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ث‌ ر .س‍ای‍م‍ون‌
س‍م‍ب‍ر، ه‍رم‍ان‌
ه‍ان‌، ه‍ارس‍ی‌
ون‌ ول‍ک‌ ،لارن‍س‌
س‍وول‍ت‍و، اوراس‍ی‍و
ب‍ارو، گ‍وردون‌
ش‍ان‍ون‌، راب‍رت‌
ح‍س‍ی‍ن‌ آق‍اب‍زرگ‌
ک‍ول‍س‍ون‌، ج‍ان‌ م‍ت‍ک‍اف‌
اس‍ت‍وک‌، رال‍ف‌
ت‍وم‍اس‌ ف‍ل‍وی‍د
ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ج‍وزف‌ ادوارد
وگ‍ل‌ ،آرت‍ور
گ‍ی‌، آل‍ب‍رت‌
ب‍ی‍س‍واس‌، ان‍ی‍ل‌ ک‍وم‍ار
ع‍ب‍اس‌ ت‍راب‍ی‌
ادی‍ان‌ ،ج‍ورج‌
ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌
پ‍ازن‍ده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
 
ناشر:
س‍رن‍ا م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر - ش‍ع‍ب‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۷۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
بارو، گوردون ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۴۵۳‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای کروماتوگرافی
استوک ، رالف ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول بسپارش
ادیان ،جورج ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۸۱‬,‭‌ب۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی معدنی
وگل ،آرتور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول لیزر
سوولتو، اوراسیو ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۸۸‬,‭‌س۹،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فنون استخراج مس
بیسواس ، انیل کومار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۸۰‬,‭‌ب۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی و علم مواد
ون ولک ،لارنس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭و۳۵۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء در مهندسی مکانیک
شیگلی ، جوزف ادوارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ش۹ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی شیمی
کولسون ، جان متکاف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۹‌م۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی متالورژی فیزیکی
گی ، آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌گ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
علم و هنر شبیه سازی سیستمها
شانون ، رابرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۲/،۵۷‬,‭‌ش۲،،‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی
سمبر، هرمان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۹‬,‭‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های یادگیری
هیلگارد، ارنست ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭-‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
حسین آقابزرگ ؛  تهران سازمان آموزشی و انتشاراتی علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۷،،‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر متالورژی پودر
عباس ترابی ؛  اصفهان موسسه انتشارات امیرکبیر - شعبه اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۵‬,‭‌ت۴،،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک
کیث ر .سایمون ؛  تهران موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۱۲۵‬,‭‌س۲‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی
توماس فلوید ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف۷،،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الکترو شیمی برای مهندسین
پازنده ، حسین ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۵۵‬,‭‌پ۲،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل زبان اسمبلی به همراه شرح
هان ، هارسی ؛  تهران سرنا مرکز نشر علوم کامپیوتری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸/،۷۶‬,‭-‌ه۲،،آ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6