کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ی‍دان‍ی‌
۱.م‍ای‍ک‍رووی‍و
ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌Persian language - Dictioanries - English -
ف‍ولاد -- ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌--واک‍ن‍ش‍ه‍ا--س‍رع‍ت‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌--م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و
ف‍اض‍لاب‍روه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍وی‍ا
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
آه‍ن‌ اس‍ف‍ن‍ج‍ی‌
س‍وخ‍ت‌
م‍ع‍دن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍ام‍د
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌
اح‍ت‍م‍الات‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
راب‍رت‌ دی‌.ه‍وگ‌
آزاد، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
زم‍ان‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
لات‍ام‌، ج‍وزف‌ لای‍ون‍ل‌
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
ات‍وات‍ر، ه‍ری‌ آل‍ب‍رت‌
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ت‍وح‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
م‍ف‍ی‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
دووی‍س‍ت‌، راج‍ر
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
طاه‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ک‍ی‍ت‍ل‌ ، چ‍ارل‍ز
س‍ی‍ار، اف‍س‍ر( آص‍ف‍ی‌)
پ‍ازن‍ده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد
کیتل ، چارلز ؛  تهران موسسه چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ک۵‌م۷‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انرژی خورشیدی
آزاد، عزت الله ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول عملیات حرارتی فولادها
طاهری ، مهدی ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭ط۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و استنباط آماری
رابرت دی .هوگ ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭-‌ه۸،،‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الکترو شیمی برای مهندسین
پازنده ، حسین ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۵۵‬,‭‌پ۲،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی و روشهای کنترل آن
زمانیان ، رحیم ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭ز۸‌خ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیریهای چند معیاره
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۹۵/،۵۷‬,‭‌ف‍لا۶،،‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های شخصیت ، یا، مکاتب روانشناسی
سیاسی ، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۹،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه مایکروویو
اتواتر، هری آلبرت ؛  تهران دانشگاه تهران : موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۶۱‬,‭‌ف‍لا۲،،‌م۷‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فاضلاب شهری
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۶۴۵‬,‭‌م۸‌ف۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سینتیک ساده واکنش ها
لاتام ، جوزف لایونل ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۲‬,‭‌ل۲،‌س۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کانی شناسی نوری
سرابی ، فریدون ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۶۹‬,‭‌ن۹‌س۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سوخت های صنعتی
سیار، افسر( آصفی ) ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۱۸‬,‭‌س۹،‌س۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات شیمی فیزیک
مفیدی ، جمشید ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۶‬,‭‌م۷،،‌ت۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
احیای مستقیم
توحیدی ، ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۲۷‬,‭‌ت۹،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی پویا
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۸۳/،۵۷‬,‭‌ف‍لا۶،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی روی زمین ( زمین شناسی صحرایی )
کامپتون ، رابرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۵‬,‭‌ک۲،ز۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی
تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭‌ف۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آبهای زیرزمینی ( ژئوهیدرولوژی )
دوویست ، راجر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۶‬,‭د۹،،‌ش۹‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی
مفیدی ، جمشید ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۵۳‬,‭‌م۷،‌ف‍لا۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4