کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار م‍ت‍م‍ت‍ی‍ک‍ا
م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌ روب‍ش‍ی‌
ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌
ال‍ی‍اف‌ ن‍س‍اج‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ن‍ان‍وذرات‌
ن‍ی‍ک‍ل‌ -- ج‍وش‍ک‍اری‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ آم‍اری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وادن‍ان‍وس‍اخ‍ت‍ار
ف‍ولاد س‍ازی‌
 
پدیدآور:
ق‍ره‌ آغ‍اج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ک‍رب‍اس‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۹-
دوپ‍ون‌، ج‍ان‌ ان‌.، ۱۹۶۴ - م‌
طائ‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۴۰-
آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ل‍ک‌، راب‍رت‌ دون‍ال‍د
ک‍ری‍م‌ زاده‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌
ف‍ون‍ت‍ان‍ا، م‍ارس‌ .ج‌
گ‍س‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د
ک‍ی‌ن‍ی‍ا، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
ک‍ش‍اورزی‌، ع‍زت‌، ۱۳۴۹-
ع‍ن‍ای‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۱-
گ‍اس‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د آر.، ۱۹۴۰ - م‌
ان‍ص‍اف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
گ‍اس‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د
ج‍ک‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌۱۳۶-۲
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فولاد سازی
جکسون ، ویلیام جیمز ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۶‬,‭‌ج۸‌ف۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد
گاسکل ، دیوید ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان . مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲،،‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترمودینامیک در متالورژی
گسکل ، دیوید ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خوردگی
فونتانا، مارس .ج ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۷۴‬,‭‌ف۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد
گاسکل ، دیوید ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی - واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲‌م۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه
کی نیا، امیرمسعود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۲/،۶۸۳‬,‭‌ک۹آ۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی ( مطالعه بلورها و کاربرد اشعه ایکس در بلورشناسی )
آشوری ، حسین ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭آ۵‌ب۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه مهندسی
انصافی ، علی اصغر ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و کنترل پروژه ( :کاربرد روشهای سی پی ام ، پرت ، گرت و پی ان )
حاج شیرمحمدی ، علی ، ۱۳۲۱- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹،/‌م۴،‌ح۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد
گاسکل ، دیوید آر.، ۱۹۴۰ - م ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲‌م۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فناوری تولید نانوالیاف و سازه های نانولیفی
قره آغاجی ، علی اکبر، ۱۳۳۷ - ، مترجم ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۴۸/۵‬,‭‌ق۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مواد نانوساختار
عنایتی ، محمدحسین ، ۱۳۴۱- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات ۱۳۶-۲   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۹‬,‭‌ن۲‌ع۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک آماری سیالات ماکروسکوپی و محدود شده در فضای نانو
کشاورزی ، عزت ، ۱۳۴۹- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱/۵‬,‭‌ک۵‌ت۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در علوم مختلف و فناوری نانو
کرباسی ، مریم ، ۱۳۵۹- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۳۹۱۲۷۱۱,نمابر ناشر ; ۳۹۱۲۵۴۱,آدرس ناشر :اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - جهاددانشگاهی : جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۲۱۲‬,‭‌ف‍لا۷۳‌ک۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری آلیاژهای پایه نیکل
دوپون ، جان ان .، ۱۹۶۴ - م ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۳۹۱۲۷۱۱- (۰۳۱۱) ۰۹۱۳۹۲۶۴۱۴۸ ،آدرس ناشر :اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - جهاد دانشگاهی - مرکز انتشارات - کد پستی 55148-741 جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭د۸۶‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک آماری سیالات ماکروسکوپی و محدود شده در فضای نانو
کشاورزی ، عزت ، ۱۳۴۹- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :, 1172193نمابر ناشر ;, 1452193آدرس ناشر :دانشگاه صنعتی اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱/۵‬,‭‌ک۵‌ت۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
طائری ، بیژن ، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭ط۲‌م۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تک فرایندهای متالورژی استخراجی
پلک ، رابرت دونالد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭‌پ۸‌ت۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی ( آنالیز فوریه و معادلات با مشتقات جزئی )
طائری ، بیژن ، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭ط۲ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نانو مواد :خواص ، تولید و کاربرد
کریم زاده ، فتح الله ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۹‬,‭‌ن۲‌ک۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2