کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌- ک‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌
ل‍ی‍زر
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا و پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍اغ‍ذی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌- آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌-دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍او پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
طی‍ف‌ ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌
 
پدیدآور:
س‍وول‍ت‍و، اوراس‍ی‍و
ب‍ارو، گ‍وردون‌
ک‍م‍پ‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍س‍ت‍رت‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‌.
اس‍ک‍وگ‌ ، داگ‍لاس‌
اس‍ت‍وک‌، رال‍ف‌
وگ‍ل‌ ،آرت‍ور
م‍ک‌ ن‍ای‍ر، ه‍ارول‍د
ک‍ات‍ن‌، ف‌ .آل‍ب‍رت‌
ه‍ی‍وی‍ی‌ ، ج‍ی‍م‍ز
راب‍رت‍س‌ ، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
اس‍ک‍وای‍زر
ت‍رن‍ی‌،ان‍درو
ادی‍ان‌ ،ج‍ورج‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌
ش‍وت‍ل‍ی‍ک‌
آل‍ی‍ن‍ج‍ر، ن‌.ل‌
اس‍م‍ی‍ت‌ ،آی‍ور
ک‍اوی‌
 
ناشر:
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
مسترتون ، ویلیام ال . ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۳۱‬,‭‌م۵‌ش۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی تجربی نوین
رابرتس ، گیلبرت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی معاصر
ترنی ،اندرو ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌ت۴‌ش۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
بارو، گوردون ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۴۵۳‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد شیمیایی نظریه گروه
کاتن ، ف .آلبرت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۶۱‬,‭‌ک۲،،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بسپارها شیمی و فیزیک مواد جدید
کاوی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۲‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف بینی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭و۹،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به بلورشناسی
دلپین ، کلودت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭د۹د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
آلینجر، ن .ل ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭آ۹‌ش۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کروماتوگرافی کاغذی و لایه نازک و الکتروفورز
اسمیت ،آیور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای کروماتوگرافی
استوک ، رالف ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کروماتوگرافی گازی
مک نایر، هارولد ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌ک۴،‌م۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی آزمایشگاهی ( ارگانیکم )
شوتلیک ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۸۸‌ش۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول بسپارش
ادیان ،جورج ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۸۱‬,‭‌ب۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رزونانس مغناطیسی هسته در شیمی
کمپ ، ویلیام ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭‌ه۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول تجزیه دستگاهی
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی معدنی
وگل ،آرتور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی : اصول ساختار و واکنش پذیری
هیویی ، جیمز ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول لیزر
سوولتو، اوراسیو ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۸۸‬,‭‌س۹،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک عملی
اسکوایزر ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۳‬,‭‌ف‍لا۵،،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2