کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ال‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- آس‍ی‍ا -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
س‍خ‍ت‌ک‍اری‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ای‌
ف‍ل‍زه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍رم‌اف‍زار ورد
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
س‍رام‍ی‍ک‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍س‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
چ‍دن‌
س‍خ‍ت‌ک‍ردن‌ ال‍ق‍ای‍ی‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ف‍ولاد ض‍د زن‍گ‌ دوپ‍ل‍ک‍س‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍طزی‍س‍ت‌
ف‍ل‍زه‍ای‌ غ‍ی‍ر آه‍ن‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ولادس‍ازی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ن‍ش‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۹-
پ‍ری‍ش‌، ج‍ف‍ری‌، ۱۹۳۳ - م‌
م‍ع‍طوف‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۶-
م‍ع‍طوف‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ ا...
ه‍ی‍م‍ب‍و، ری‍چ‍ارد ای‌
س‍ی‍ف‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۵-
م‍س‍ل‍م‍ان‌ ی‍زدی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶-
طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۵۶-
ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۶-
ال‍ه‌ک‍رم‌، س‍ع‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۶-
ت‍لاف‍ی‌ ن‍وغ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ع‍طوف‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۶-
ن‍گ‌، وون‌ ج‍رن‌
م‍ق‍ص‍ودل‍و، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌، پ‍رس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با روش های نوین شناخت و آنالیز مواد
تلافی نوغانی ، محمد ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ت۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلید مس و آلیاژهای وابسته
معطوفی ، فتح ا... ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۸۱‬,‭‌س۹‌م۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلید آلومینیوم و آلیاژهای وابسته
معطوفی ، فتح ا... ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۸۰‬,‭‌س۹‌م۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلید فلزات رنگین و آلیاژهای وابسته
معطوفی ، فتح ا... ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۷۹/۳‬,‭‌م۶‌ک۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی ( سخت کاری القایی )
هیمبو، ریچارد ای ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۲‬,‭‍ه۹‌ع۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی ( :کربورایزینگ گازی )
پریش ، جفری ، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۲،/‌س۳،‌پ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت محیط زیست
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GE‬,‭۳۰۰‬,‭ط۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کلید فلزات گرانبها
معطوفی ، فتح الله ، ۱۳۳۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۹‬,‭‌م۶‌ک۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطلس و کلاسبندی سرامیک های تکنیکی پیشرفته درNID
معطوفی ، فتح الله ، ۱۳۳۶- ؛  تهران فدک ایساتیس ، پرسا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌م۶‌ف‍لا۴۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اطلس چدن :نام ها، طبقه بندی ،مشخصات و مقایسات کامل چدن ها در استانداردهای جهانی snoitacifissalc dna seman latoT .norI fo saltA...براساس الف - استانداردهای ارشد
معطوفی ، فتح الله ، ۱۳۳۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۱۰‬,‭‌م۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی محیط زیست ( واژه شناسی و اصطلاح شناسی کاربردی )
مقصودلو، بیژن ، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۳‌م۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فولادهای زنگ نزن دوپلکس
اله کرم ، سعیدرضا، ۱۳۳۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۷‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه فاضلاب صنعتی
نگ ، وون جرن ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۸۹۷/۸‬,‭آ۵‌ن۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فولادسازی
بینش ، مسعود، ۱۳۳۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۰‬,‭‌ب۹‌ف۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
rowdدر تحقیقات
مسلمان یزدی ، حسنعلی ، ۱۳۵۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۴۸و۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت محیط زیست
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GE‬,‭۳۰۰‬,‭ط۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی ( :کربورایزینگ گازی )
پریش ، جفری ، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۲‬,‭‌س۳‌پ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی ( سخت کاری القایی )
هیمبو، ریچارد ای ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۲‬,‭‍ه۹‌ع۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
سیف ، محمدسعید، ۱۳۴۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌س۹‌م۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار از نویسندگان ویلیام هیت - جک کمرلی - استیون دربین
شبستری ، حمید، ۱۳۲۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳۲۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3