کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌- ک‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍ی‍ف‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌، ت‍ج‍زی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌--ت‍ج‍زی‍ه‌--ک‍ی‍ف‍ی‌
 
پدیدآور:
دی‌، روب‍ن‌ ال‍گ‍زان‍در،- ۱۹۱۵
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۵-
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ ا .۱۹۱۸ - م‌.
اس‍م‍ارچ‌. اس‌ - گ‍ل‍ی‍ری‍ت‌
اص‍غ‍ری‌، س‍وس‍ن‌، ۱۳۴۱-
وگ‍ل‌ ،آرت‍ور
ک‍ری‍دل‌
ادری‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍لاف‍ی‌ ن‍وغ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ی‍خ‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
اس‍ک‍وگ‌، وس‍ت‌ ه‍ول‍ر
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، گ‍ری‌
زادم‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ف‍رد، ف‍ره‍اد
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌
ت‍ق‍وای‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
وگ‍ل‌، آرت‍ور ای‍زری‍ی‍ل‌
ان‍ص‍اف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
 
ناشر:
زری‍ن‌ ک‍ار
ن‍وآوران‌ ش‍ری‍ف‌. ؛ لاه‍ی‍ج‍ان‌، ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
خ‍ان‍ی‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ه‍ی‍م‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۳/۱ اراک‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف بینی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭و۹،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی معدنی
وگل ،آرتور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه نمونه های حقیقی به انضمام روش تهیه محلول ها
تقوایی پور، احمد ؛  اراک انتشارات ۳/۱ اراک ، دانشگاه اراک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭‌ت۳،،‌ت۶۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی عملی
شیخ ، ابوالحسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۷‬,‭‌ش۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایش در تجریه کیفی مقدماتی
اسمارچ . اس - گلیریت ؛  اراک جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۳‬,‭‌گ۹،ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران ، ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۵
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسائل و حل مسائل مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، وست هولر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای شناسائی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آنالیتیک
زادمرد، حسین ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭ز۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با روش های نوین شناخت و آنالیز مواد
تلافی نوغانی ، محمد ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ت۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی عملی
وگل ، آرتور ایزرییل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
کریستین ، گری ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭‌ک۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه مهندسی
انصافی ، علی اصغر ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
ادریسی ، محمد ؛  تهران زرین کار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی تجزیه
اسکوگ ، داگلاس ا .۱۹۱۸ - م . ؛  تهران : مرکز نشر دانشگاهی   ، ، ۱۳۷۶ -۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کمی
دی ، روبن الگزاندر،- ۱۹۱۵ ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، -۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭د۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص طیفی و شیمیائی ترکیبات آلی
کریدل ؛  [ارومیه ] دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۱/۴‬,‭‌ک۲۶‌ت۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شیمی تجزیه
نفیسی ، غلامحسین ، ۱۳۱۵- ؛  تهران نوآوران شریف . ؛ لاهیجان ، ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۷‬,‭‌ن۷‌ک۲۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آب و فاضلاب
اصغری ، سوسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران هیمه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌ف‍لا۶آ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2