کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ -س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌--ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ف‍ل‍زه‍ا--ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ارت‍ج‍اع‌( ف‍ی‍زی‍ک‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍وره‌ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ولادس‍ازی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ -- طراح‍ی‌
رادار
ش‍ی‍م‍ی‌، ت‍ج‍زی‍ه‌
ف‍ولاده‍ا --ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ق‍ن‍د و ش‍ک‍ر -- ت‍ول‍ی‍د و ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ص‍م‍غ‌ و رزی‍ن‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍ان‌ اح‍م‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
واک‍اب‍ای‍اش‍ی‌، م‍ی‍ن‍ورو
پ‍ی‍رون‌، د .ل‌
ح‍اج‍ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‌، م‍ح‍م‍د
ح‍اج‍ی‌ ح‍ی‍دری‌، داری‍وش‌
گ‍ل‍ع‍ذار، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍راوز، پ‍ال‌.س‍ی‌
س‍ع‍ادت‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
طوب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
وی‍ن‍گ‍ارد، دب‍ل‍ی‍و .س‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. ش‍ه‍رک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طراحی کوره های صنعتی
طوبی ، حسن ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۴۱‬,‭ط۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تئوری الاستیسیته
سعادت پور، محمدمهدی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۹۱‬,‭‌س۷،،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی خوردگی
پیرون ، د .ل ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌پ۹،،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول وکاربرد عملیات حرارتی فولادها
گلعذار، محمدعلی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌گ۸،،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر انجماد فلزات
وینگارد، دبلیو .سی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭و۹،‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عیوب عملیات حرارتی و پیشگیری و اصلاح آنها
اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۲‬,‭‌ع۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ماشینهای الکتریکی
کراوز، پال .سی ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ک۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران ، ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۵
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۷۵‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین سمینار شیمی فیزیک ایران ۹-۷ شهریور ۱۳۷۴ دانشگاه اصفهان
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۴۵۳‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمپوزیوم فولاد۷۸
سمپوزیوم فولاد(۱۳۷۸:اصفهان ) ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۵/،۲۳۰‬,‭‌س۷۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله
واکابایاشی ، مینورو ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۴/،۶۵۸‬,‭و۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از :اصطلاحات مهندسی شیمی
حاجعلی گل ، محمد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹‬,‭‌ح۲‌م۳‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات پنجمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران ۲۹-۲۷ مردادماه ۱۳۷۵
تهران دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مجله فارسی
 
 
استقلال
دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مجله فارسی
 
 
دانشگاه صنعتی اصفهان ، نشریه خبری
دانشگاه صنعتی اصفهان   ،
شماره راهنما: ۵ن‌ ۶،۲۹۱ال‍ف‌ /،GL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه سمینار فیزیک مواد
ایران .شرکت ملی فولاد ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۱، ۹۷،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساخت رزین های فنلی و نسوزها با پیوند رزینی مورد مصرف در کشور( گزارش نهایی )
حاجی حیدری ، داریوش ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان . شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۶۵،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایجاد و انتقال تکنولوژی تولید سیستم های رادار دیده بانی ( گزارش نهایی )
علوی ، حسین ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۸۹،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی راههای استفاده از خط تولید کارخانه های قند طی دوره تعطیلی ( گزارش نهایی )
خان احمدی ، مرتضی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۶،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت یک ماشین نورد رینگ تحقیقاتی ( نوع شعاعی ( )گزارش نهایی )
سلیمی ، محمود ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۳۱،coD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2