کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍ی‍ف‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍م‍ی‌
ان‍رژی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - واک‍ن‍ش‍ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آب‍راه‍ه‌ه‍ا
م‍وادغ‍ذای‍ی‌
 
پدیدآور:
دی‌، روب‍ن‌ ال‍گ‍زان‍در،- ۱۹۱۵
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ای‍ران‌( ه‍ف‍ده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۶ : اروم‍ی‍ه‌)
وم‍ولاپ‍ال‍ی‌
ن‍وروزی‌ پ‍س‍ی‍ان‌، ن‍ادر، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍ری‍دل‌
گ‍راف‌، وال‍ت‍ره‍ان‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌- ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص طیفی و شیمیایی ترکیبات آلی
کریدل ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴/،۲۷۱‬,‭‌ک۴۶،‌ت۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک جریان در کانالها و رودخانه ها: جریان و فرآیندهای حمل در کانالها با شکل هندسی ساده :شامل هیدرودینامیک جریان در کانالها و رودخانه ها
گراف ، والترهانس ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۵‬,‭‌ک۳۸،‌ه۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه های هفته پژوهش استان آذربایجان غربی و خلاصه مقالات همایش علمی هفته پژوهش
ارومیه انتشارات دانشگاه ارومیه - حوزه معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ب۴‌پ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
دانشگاه ارومیه ، پژوهشگران
معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۴پ‌۴ال‍ف‌ /، ۲۹۱،GL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
دانشگاه ارومیه ، ندا
معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه   ،
شماره راهنما: ۴ن‌۴ال‍ف‌ /، ۲۹۱،GL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
اولین کنفرانس اکو انرژی ایران ۱۰ تا ۱۲ شهریور ۱۳۸۳ دانشگاه ارومیه
ارومیه معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳،۹ال‍ف‌ /، ۷۳،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران :غذاهای ارگانیک ، توسعه فناوری صنایع تبدیلی ، آبان ۱۳۸۶
کنگره ملی صنایع غذایی ایران ( هفدهمین :۱۳۸۶ : ارومیه ) ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۹ک‌ /، ۳۵۴،XT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کمی
دی ، روبن الگزاندر،- ۱۹۱۵ ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، -۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭د۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص طیفی و شیمیائی ترکیبات آلی
کریدل ؛  [ارومیه ] دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۱/۴‬,‭‌ک۲۶‌ت۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واکنشهای آلی طبقه بندی شده در شیمی
نوروزی پسیان ، نادر، گردآورنده ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۱‬,‭‌ن۹و۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کمی
دی ، روبن الگزاندر،- ۱۹۱۵ ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، -۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭د۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی نانومقیاس در سیستم های زیستی
ارومیه bتلفن ناشر :2443443/0475443/9045443 ،آدرس ناشر :ارومیه - خ شهید بهشتی - ستاد مرکزی دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸‬,‭‌ن۲‌ت۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
ومولاپالی ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۲-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳/۲‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک