کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍ق‍وای‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌--ت‍ج‍زی‍ه‌--ک‍ی‍ف‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ارچ‌. اس‌ - گ‍ل‍ی‍ری‍ت‌
ت‍ق‍وای‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۳/۱ اراک‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اراک‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه نمونه های حقیقی به انضمام روش تهیه محلول ها
تقوایی پور، احمد ؛  اراک انتشارات ۳/۱ اراک ، دانشگاه اراک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭‌ت۳،،‌ت۶۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایش در تجریه کیفی مقدماتی
اسمارچ . اس - گلیریت ؛  اراک جهاد دانشگاهی (مدرسه عالی علوم اراک )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۳‬,‭‌گ۹،ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک