کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا
م‍ت‍ال‍ورژی‌ پ‍ودر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ف‍ل‍زه‍ا--ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ارت‍ج‍اع‌( ف‍ی‍زی‍ک‌)
ک‍وره‌ه‍ا
ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
م‍واد ن‍س‍وز
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍ولاده‍ا --ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌
آب‌ - م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌
ف‍ولاد س‍ازی‌
 
پدیدآور:
ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍س‌، دی‍وی‍د
پ‍ی‍رون‌، د .ل‌
س‍ی‍ل‍وراش‍ت‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ م‍ی‍ل‍ت‍ن‌
م‍ن‍ش‍ی‌، اح‍م‍د
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ون‍ت‍ان‍ا، م‍ارس‌ .ج‌
گ‍ل‍ع‍ذار، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
گ‍س‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د
ع‍ب‍اس‌ ت‍راب‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ح‍س‍ی‍ن‌، ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌
ام‍ت‍ی‍ازی‌ ، گ‍ی‍ت‍ی‌۱۳۳۴-
س‍ع‍ادت‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
طوب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
وی‍ن‍گ‍ارد، دب‍ل‍ی‍و .س‍ی‌
ک‍اود، م‌.آ
گ‍اس‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د
ج‍ک‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارک‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر پ‍رس‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر - ش‍ع‍ب‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر متالورژی پودر
عباس ترابی ؛  اصفهان موسسه انتشارات امیرکبیر - شعبه اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۵‬,‭‌ت۴،،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( ساختار، خواص و مهندسی مواد)
حسین ، تویسرکانی ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ت۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طراحی کوره های صنعتی
طوبی ، حسن ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۴۱‬,‭ط۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فولاد سازی
جکسون ، ویلیام جیمز ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۶‬,‭‌ج۸‌ف۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و کنترل آب ، هوا و پساب
امتیازی ، گیتی ۱۳۳۴- ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۸‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد
گاسکل ، دیوید ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان . مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲،،‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انجماد فلزات
منشی ، احمد ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌م۸،،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تئوری الاستیسیته
سعادت پور، محمدمهدی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۹۱‬,‭‌س۷،،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترمودینامیک در متالورژی
گسکل ، دیوید ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مواد قالبگیری برای ریخته گری فلزات
فتحی ، محمدحسین ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۶‬,‭‌ف۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی
سیلوراشتین ، رابرت میلتن ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭ط۹،،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی خوردگی
پیرون ، د .ل ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌پ۹،،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول وکاربرد عملیات حرارتی فولادها
گلعذار، محمدعلی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌گ۸،،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مواد: چکیده ای از دوازده درس تخصصی مهندسی مواد همراه با حل تشریحی هشت دوره آزمون کارشناسی ارشد
مصاحبی ، مهدی ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌م۶،،،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خوردگی
فونتانا، مارس .ج ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۷۴‬,‭‌ف۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر انجماد فلزات
وینگارد، دبلیو .سی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭و۹،‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشها و روشهای آماری برای پژوهشی در علوم اجتماعی و رفتاری
بانی فیس ، دیوید ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیمی پلیمر
کاود، م .آ ؛  اصفهان نشر پرسشی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۲،‌ش۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مواد دیرگداز و مصالح سرامیکی
منشی ، احمد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۲۶/،۴۱۸‬,‭‌م۸،‌م۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عیوب عملیات حرارتی و پیشگیری و اصلاح آنها
اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۲‬,‭‌ع۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9