مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ودر ف‍ل‍زه‍ا
آب‌--م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌
ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌
س‍ن‍ت‍ز - ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ آل‍ی‌
م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ -- ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌
آه‍ن‌ اس‍ف‍ن‍ج‍ی‌
رن‍گ‌
ای‍ران‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌
اح‍ت‍راق‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌English language - Dictionaries Persian -
اح‍ت‍م‍الات‌
ت‍ورب‍وم‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌
ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
راب‍رت‌ دی‌.ه‍وگ‌
ف‍ل‍در، ری‍چ‍ارد
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
دی‍ک‍س‍ون‌، س‍ی‍دن‍ی‌ لارن‍س‌
رض‍وی‌ زاده‌، ح‍ک‍م‍ت‌
ت‍وح‍ی‍دی‌، ن‍اص‍ر
ب‍رادل‍ی‌، ج‍ی‌ .ان‌
م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
آش‍ن‍اگ‍ر، ع‍ل‍م‍دار
گ‍وردن‌ .ج‍ی‌ ون‌ وای‍ل‍ن‌
دروی‍ژه‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍ل‍ک‌زاده‌، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ی‍ب‍ل‌، چ‍ارل‍ز
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
وای‍رد، س‍ل‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
ح‍ج‍ازی‌، ج‍لال‌
اس‍ت‍ری‍رووی‍ت‍س‌، س‍ک‍س‍ل‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍ارن‍ارد
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
ن‍ی‍م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ی‍ش‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
اس‍ف‍ن‍د: ن‍ش‍ر ن‍ی‍م‍ا
ه‍ی‍رم‍ن‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
شعله و احتراق
بارنارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۶‬,‭‌ب۲‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی فرایندهای شیمیایی
فلدر، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۷/،۱۵۵‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توربوماشین
دیکسون ، سیدنی لارنس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۷‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترمودینامیک کلاسیک
گوردن .جی ون وایلن ؛  مشهد نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭و۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و استنباط آماری
رابرت دی .هوگ ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭-‌ه۸،،‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سنتز مواد آلی
آشناگر، علمدار ؛  اهواز انتشارات جهاد دانشگاهی اهواز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پدیده های شعله و احتراق
برادلی ، جی .ان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۶‬,‭‌ب۴،‌ش۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر انرژی خورشیدی برای محققان و مهندسان
وایرد، سل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭و۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پیش دانشگاهی
استریروویتس ، سکسل ؛  تهران سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲/،۲۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی رنگ و رزین
مازندرانی ، محمدعلی ؛  تهران پیشرو   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹۳۵‬,‭‌م۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی مس
رضوی زاده ، حکمت ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭‌م۲،ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری
حجازی ، جلال ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۶‬,‭‌ح۳،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
احیای مستقیم
توحیدی ، ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۲۷‬,‭‌ت۹،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۲‌ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامپیوتر :انگلیسی - فارسی =sretupmoc fo yranoitcid tekcop poT
سیبل ، چارلز ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵/،۷۶‬,‭‌س۹،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش مکاتبات اداری
امینی ، کاظم ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌ف‍لا۸،آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :طراحی تاسیسات و انتخاب تجهیزات در صنایع شیمیائی
ملک زاده ، غلامرضا ؛  مشهد اسفند: نشر نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۵/،۱۵۵‬,‭‌م۷،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شکل دهی پودرهای فلزی
درویژه ، ابوالفضل ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۴۵‬,‭د۴،،‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گیتاشناسی ایران
جعفری ، عباس ؛  تهران موسسه گیتاشناسی   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۲۸۸‬,‭آ۲،‌ج۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3