مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‍ه‍ای‌ پ‍س‍م‍ان‍د
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ م‍ای‍ع‌ ب‍ا ب‍ازده‍ی‌ ع‍ال‍ی‌
گ‍از ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌
ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍اغ‍ذی‌
ک‍رب‍ن‌ م‍زوم‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌
 
پدیدآور:
ع‍روج‍ی‌،ی‍اس‍ی‍ن‌
ک‍روم‍ی‍داس‌، اس‍ت‍اوروس‌، ۱۹۵۴ - م‌
رض‍وان‍ی‌ پ‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍ق‍وزی‍ان‌، ص‍ی‍اد
اس‍ت‍وک‌، رال‍ف‌
م‍ک‌ ن‍ای‍ر، ه‍ارول‍د
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، آذرم‍ی‍دخ‍ت‌
پ‍رن‍ل‌، ج‍ان‌ ه‍ووارد
آه‍وج‍ا، س‍ات‍ی‍ن‍در، ۱۹۳۳ - م‌
اس‍م‍ی‍ت‌ ،آی‍ور
ع‍ارف‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
ف‍دک‌ای‍س‍ات‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کروماتوگرافی کاغذی و لایه نازک و الکتروفورز
اسمیت ،آیور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای کروماتوگرافی
استوک ، رالف ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کروماتوگرافی گازی
مک نایر، هارولد ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌ک۴،‌م۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کروماتوگرافی گازی : هوارد پرنل
پرنل ، جان هووارد ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴،‌پ۴‬,‭۱۳۷۲،۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
گزارش راه اندازی و طرز کار سیستم کروماتوگرافی روی قشر نازک GAMAG
عارفی ، مسعود ؛  تهران ۱۳۵۸
شماره راهنما: ۱۳۵۸، ۴۳۷،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آنالیز مخلوط تربانتین توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی
حسین نیا، آذرمیدخت ؛  تهران ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۱۳۶۹، ۴۰۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آشنائی با گاز کروماتوگرافی
بقوزیان ، صیاد ؛  تهران ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۱۳۶۸، ۳۹۸،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راه حل عملی مشکلات کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
کرومیداس ، استاوروس ، ۱۹۵۴ - م ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۱۹/۹‬,‭‌ک۴‌ک۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت و بررسی ویژگی های جذبی کربن مزوپور توسط کروماتوگرافی
عروجی ،یاسین ؛  پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۰۷،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کروماتوگرافی و جداسازی
آهوجا، ساتیندر، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ک۴آ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
پیرولیز کاتالیستی پلاستیک های پسماند توسط کاتالیست های 3O2LA، 2OiS، duM deR و بررسی خواص فیزیکی شیمیایی سوخت مایع بدست آمده
رضوانی پور، مصطفی ؛  پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۹۳،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک