مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
ب‍ل‍وره‍ا
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ن‍گ‌ م‍ع‍دن‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌(پ‍ان‍زده‍م‍ی‍ن‌،۱۳۸۶ : م‍ش‍ه‍د)
آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ی‍ان‍ی‌ رش‍ی‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۸-
اح‍م‍دی‌، ک‍ام‍ران‌
پ‍ارس‍ا، س‍ع‍ی‍د
س‍وال‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد ا
آذراف‌، ل‍ئ‍ون‍ی‍د و
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۱-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍دن‍ی‌، ک‍ی‌ راد
ک‍ری‍ش‍ن‍ر، ه‍ارال‍د
دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌
ک‍ن‍ان‌، ن‍وئ‍ل‌ اف‌.
ش‍م‍س‌ ن‍ظری‌، ه‍ادی‌
وی‍ت‍اک‍و، اری‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍ی‍ام‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
[ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌]
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ک‍ام‍ران‌ اح‍م‍دی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ روی‍ک‍رد ن‍وی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌; ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به بلورشناسی
دلپین ، کلودت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭د۹د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بلورها و کانی ها(: مخصوص دانشجویان دوره کارشناسی رشته های زمین شناسی -استخراج و اکتشاف )
حسینی ، ابراهیم ؛  تهران شرکت تعاونی رویکرد نوین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶/،۴۳۱‬,‭‌س۹،،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی
ویتاکو، اریک جیمز ویلیام ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭و۹،‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شناسائی مواد به کمک اشعه ایکس : تالیف هارالد کریشنر
کریشنر، هارالد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۴۵‬,‭‌ک۷۱‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات چهارمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران شهریور ۱۳۸۴ بیرجند
سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران (چهارمین :۱۳۸۴ : بیرجند) ؛  بیرجند [انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ]   ، [۱۳۷۴]
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭‌خ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقاله های ششمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران ۲۰ تا ۲۲ آبان ۱۳۷۶
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ; انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭‌چ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کریستال مایع : یک معرفی از کریستال مایع ، انواع مختلف ، طریقه ساخت و موار استعمال آن
مدنی ، کی راد ؛  تهران ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۱۳۶۷، ۵۰۵،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تهیه نرم افزار جهت تعیین ثوابت شبکه هگزاگونال
پارسا، سعید ؛  تهران ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۳۷۴، ۵۲۸،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
محاسبه ثوابت شبکه هگزاگونال به روش nehoC تحت نرم افزارorP xoF
شمس نظری ، هادی ؛  تهران ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۵۲۷،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مدل سازی رایانه ای ملکولی و ساختاری مواد جدید و شناخته شده با استفاده از نرم افزار و برنامه های رایانه ای ( کوراندم ، پروسکایت و سودالیت ( )گزارش نهایی )
احمدی ، کامران ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۷۲،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی ( مطالعه بلورها و کاربرد اشعه ایکس در بلورشناسی )
آشوری ، حسین ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭آ۵‌ب۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی
تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭‌ب۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای درون بلور
کنان ، نوئل اف . ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تعیین ساختار بلور
کلگ ، ویلیام ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭‌ک۸‌ت۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، ۲۴-۲۵ بهمن ۱۳۸۶ ، دانشگاه فردوسی مشهد
همایش انجمن کانی شناسی و بلورشناسی ایران (پانزدهمین ،۱۳۸۶ : مشهد) ؛  مشهد انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۹ه‌ ،۲ /، ۹۰۵،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر بلورشناسی اشعه X و دستگاه DRX
احمدی جزی ، کامران ، ۱۳۴۸- ؛  تهران کامران احمدی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۴۵‬,‭‌ف‍لا۳د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی مواد
کیانی رشید، علیرضا، ۱۳۳۸- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭‌ک۹۴‌ب۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی
عرفانی ، حسین ،۱۳۱۱- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭‌ع۴‌ب۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از کتاب بلورشناسی با پرتوX
آذراف ، لئونید و ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۴۵‬,‭آ۴‌گ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک جامدات
سوالین ، ریچارد ا ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۳۷‬,‭‌س۹‌ت۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2