مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اح‍ت‍راق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ م‍وت‍وری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
م‍وت‍وره‍ای‌ درون‍س‍وزsenignE noitsubmoC lanretnI --
روغ‍ن‌ پ‍س‍م‍ان‍د
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ز
م‍وت‍وره‍ای‌ درون‍س‍وز
اح‍ت‍راق‌
م‍ب‍دل‌ ک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌
س‍ن‍ت‍ز اح‍ت‍راق‍ی‌ م‍ح‍ل‍ول‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ دوس‍الان‍ه‌ اح‍ت‍راق‌ ای‍ران‌(دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۶ : م‍ش‍ه‍د)
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ دان‍ا، م‍ه‍ی‍ار
ق‍م‍اش‍ی‌،م‍ح‍م‍د ج‍واد
س‍وادک‍وه‍ی‌، ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌
ن‍م‍ازی‌، م‍ج‍ی‍د
ح‍س‍ن‍ی‌،ف‍ره‍ن‍گ‌
ب‍رادل‍ی‌، ج‍ی‌ .ان‌
ای‍ن‍ان‍ل‍و،م‍ه‍دی‌
م‍ی‍ری‌، م‍طل‍ب‌
زواری‌ ک‍م‍ال‌، وح‍ی‍د
ن‍ی‍ک‍زاد، ل‍ی‍لا
ب‍ارن‍ارد
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ان‍رژی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شعله و احتراق
بارنارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۶‬,‭‌ب۲‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پدیده های شعله و احتراق
برادلی ، جی .ان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۱۶‬,‭‌ب۴،‌ش۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیستم های تولید مشترک برق و حرارت
میری ، مطلب ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های زیست محیطی سیستم های ترکیبی بزرگ حرارت و قدرت
تهران وزارت نیرو، معاونت امور انرژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۹۶‬,‭‌س۹۲‌ج۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کاهش آلودگی موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مبدل حرارتی
نمازی ، مجید ؛  تهران ۱۳۵۷
شماره راهنما: ۱۳۵۷، ۲۴۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کاهش آلودگی موتورهای احتراق داخلی جمع آوری اطلاعات هواشناسی
تهران ۱۳۵۷
شماره راهنما: ۱۳۵۷، ۲۴۳،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تکمیل و راه اندازی ایستگاه آزمایش موتور
سوادکوهی ، لطف الله ؛  تهران ۱۳۶۲
شماره راهنما: ۱۳۶۲، ۲۴۲،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین کنفرانس دوسالانه احتراق ایران ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۶ ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کنفرانس دوسالانه احتراق ایران (دومین :۱۳۸۶ : مشهد) ؛  مشهد دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۹ک‌ /، ۵۱۶،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی وساخت سیستم تولید هیدروژن بابرق CD وتاثیر آن بر روی آلاینده ها و عملکرد موتور اشتعال جرقه ای
قماشی ،محمد جواد ؛  کرج .پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۲۵۱،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر افزودن بیودیزل بدست آمده از روغن پسماند خوراکی به مخلوط سوخت اتانول -دیزل بر آلایندگی و عملکرد موتور دیزل
اینانلو،مهدی ؛  کرج . پژوهشگاه مواد وانرژی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۲۶۴،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر نوع و کیفیت سوخت و حذف کاتالیست بر عملکرد موتور اشتعال جرقه صای و میزان آلاینده صهای آن
زواری کمال ، وحید ؛  کرج .پژوهشگاه مواد وانرژی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۲۶۷،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین میزان انحراف درصد آلاینده های خروجی خودروهای احتراق داخلی (اشتعال جرقه ای )با توجه به عمر خودرو
حسنی ،فرهنگ ؛  پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۲۷۶،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ساخت استک هیدروکسی سازبرای موتورهای احتراق داخلی جهت کاهش مصرف سوخت وآلاینده های خروجی موتور
نعمتی دانا، مهیار ؛  پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۳۷۹،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سنتز احتراقی محلول کامپوزیتهای مولایت - کوردیریت
نیکزاد، لیلا ؛  کرج پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۷۴۴،eR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک