مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍ی‍م‍ه‌ه‍ادی‍ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ارت‍ج‍اع‌( ف‍ی‍زی‍ک‌)
راک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
ن‍ادراف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۱۶۰-۱۱۰۰ ق‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ش‍ک‍س‍ت‌ اج‍س‍ام‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادب‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آب‌ - م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
اب‍ررس‍ان‍ای‍ی‌
م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌
س‍ر وص‍دای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ه‍اج‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ه‍ی‍وب‍رت‌ ، ش‍ری‌ گ‍وردون‌
ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌، اک‍ت‍او
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌
اگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
ص‍ال‍ح‍ی‌، اس‍راف‍ی‍ل‌
س‍ی‍ل‍وراش‍ت‍ی‍ن‌، راب‍رت‌ م‍ی‍ل‍ت‍ن‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
م‍ص‍اح‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ری‍ع‍ت‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اش‍م‍ی‍ت‌
ام‍ت‍ی‍ازی‌ ، گ‍ی‍ت‍ی‌۱۳۳۴-
رز، ک‍ارلا
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
س‍ع‍ادت‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
داغ‍ی‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
اف‍ش‍ار ن‍ادری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ف‍ری‍زر، دی‌ .ا
آل‌ اح‍م‍د ، ج‍لال‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ن‍وپ‍ردازان‌
ت‍ن‍وی‍ر
س‍ان‍س‍ی‌: ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
آذرب‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دس‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ان‍ی‌
آی‍ی‍ژ
ک‍م‍ال‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
هارلی هان اینترنت را آموزش می دهد
هان ، هارلی ؛  تهران سانسی : کتاب غزال   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۵/،۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ه۲۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Microsoft Office 2000 مایکروسافت آفیس ۲۰۰۰]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/،۷۶‬,‭آ۷۵آ۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ Microsoft Internet Explorer میکروسافت اینترنت اکسپلورر]
هیوبرت ، شری گوردون ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۵/،۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ه۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و کنترل آب ، هوا و پساب
امتیازی ، گیتی ۱۳۳۴- ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۸‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جلال جاودانه
آل احمد ، جلال ؛  تهران تنویر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ( ۱)
بهشتی ، عزیزالله ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ب۹،‌ش۸۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تئوری الاستیسیته
سعادت پور، محمدمهدی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۹۱‬,‭‌س۷،،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل مهندسی کنترل با(baltaM :قابل استفاده برای دانشجویان رشته فنی مهندسی )
اگاتا، کاتسوهیکو ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۱۷،،‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنترل صدا در صنعت
صالحی ، اسرافیل ؛  تهران کمال دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۸۹۲‬,‭‌ص۲،،،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف سنجی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭ط۹،و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مکانیک شکست اجسام
داغیانی ، حمیدرضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۹‬,‭د۲،،‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی راکتورهای شیمیایی
لونسپیل ، اکتاو ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۷‬,‭‌ل۹ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک ابررساناها: آشنایی با مبانی و کاربردها
اشمیت ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۲/،۶۱۱‬,‭‌ف‍لا۵،‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی
سیلوراشتین ، رابرت میلتن ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭ط۹،،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک قطعات نیمرسانا
فریزر، دی .ا ؛  یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۱۱‬,‭‌ف۴،،،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی فتوشاپ ۵/۵
رز، کارلا ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۴،،‌ک۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مواد: چکیده ای از دوازده درس تخصصی مهندسی مواد همراه با حل تشریحی هشت دوره آزمون کارشناسی ارشد
مصاحبی ، مهدی ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌م۶،،،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
میکروسکوپ الکترونی و هیستوتکنیک در میکروسکوپی الکترونی و نوری
شریعت زاده ، محمدعلی ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۲۱۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هوش محاسباتی
منهاج ، محمدباقر ؛  تهران مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۸‌ه۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نادرشاه : آخرین کشورگشای آسیا
افشار نادری ، غلامرضا ؛  تهران دستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۲۶۵‬,‭‌ف‍لا۷۴،‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9