مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍ز ک‍اری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
اروپ‍ا --ت‍م‍دن‌
س‍خ‍ت‌اف‍زار
س‍ه‌ ب‍ع‍د ن‍م‍ای‍ی‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اب‍ر رس‍ان‍ای‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ذاک‍ره‌
ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌ -- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ف‍ولاده‍ا --ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌
ف‍ولاد س‍ازی‌
 
پدیدآور:
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
پ‍ی‍رون‌، د .ل‌
ت‍ک‍اور، ع‍ب‍اس‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، زه‍ره‌
ب‍اک‍ل‌، ورن‍ر
روم‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
دوود اس‍ت‍ی‍ون‌
ک‍وم‍ار، س‍اران‍در
م‍ن‍ش‍ی‌، اح‍م‍د
پ‍ت‍رس‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ص‍درن‍ژاد، خ‍طی‍ب‌الاس‍لام‌
گ‍ل‍ع‍ذار، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
گ‍س‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د
س‍ی‍ن‍گ‍ر، م‍ارک‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ن‍اص‍ر
زم‍ان‌زاد، ب‍ه‍زاد
م‍ت‍واض‍ع‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍ک‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍وپ‍ردازان‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ زاگ‍رس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
ش‍ه‍رآب‌: ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ب‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور، ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ درای‍ت‌
ن‍ش‍ر اس‍ح‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق با رویکردی به پایان نویسی
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون فرهنگی انتشارات درایت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۵۵/،۱۸۰‬,‭‌خ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
سینگر، مارک ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭،‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیو بیولوژی کاربردی
دوود استیون ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۶۹‬,‭د۹،،‌ح۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و کاربردهای آن در مدیریت
خلیلی ، ناصر ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱،‌خ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه مذاکره کننده بهتری باشیم ؟( : روشهای موفقیت در مذاکره )
پترسون ، جیمز ؛  تهران انتشارات همشهری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌پ۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Word 2000 ورد۲۰۰۰]
متواضع ، مرتضی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵/،۵۲‬,‭و۴،،‌م۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
[ D Studio3تری دی استودیو: ]نگارش ۳ و ۴
تهران موسسه فرهنگی دیبا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۷۳‬,‭‌س۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فولاد سازی
جکسون ، ویلیام جیمز ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۶‬,‭‌ج۸‌ف۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عملی آزمایشگاههای شیمی
حبیبی ، زهره ؛  تهران شهرآب : امید انقلاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵‬,‭‌ح۲،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حرارت و حرکت در مواد
صدرنژاد، خطیب الاسلام ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱‬,‭‌ص۴‌ح۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انجماد فلزات
منشی ، احمد ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌م۸،،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکل دهی فلزات
کومار، ساراندر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۰۵‬,‭‌ک۹،،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سخت افزار کامپیوترهای شخصی
رومن ، استیون ؛  تهران نشر اسحاق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵/،۷۸۸۷‬,‭ر۹،،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ابر رسانایی : اساس و کاربرد آن
باکل ، ورنر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۲/،۶۱۱‬,‭‌ب۲،‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
باکتریولوژی آزمایشگاهی پزشکی
زمان زاد، بهزاد ؛  شهرکرد انتشارات زاگرس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۴۶‬,‭ز۸،‌ب۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترمودینامیک در متالورژی
گسکل ، دیوید ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی خوردگی
پیرون ، د .ل ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌پ۹،،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پزشکی
تکاور، عباس ؛  کرمانشاه ، تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۹۵‬,‭‌ت۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول وکاربرد عملیات حرارتی فولادها
گلعذار، محمدعلی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌گ۸،،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9