مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌
ب‍رق‌--م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ن‍ف‍ت‌ - ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ان‍رژی‌
ای‍ران‌--ت‍اری‍خ‌--پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۰۴
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌--رده‌ب‍ن‍دی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
م‍واد چ‍ن‍د س‍ازه‌
ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و .ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ت‍اری‍خ‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌--ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍واد م‍رک‍ب‌
م‍واد چ‍ن‍دس‍ازه‌ - ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ان‍رژی‌--م‍ن‍ب‍ع‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌--ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ ب‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ش‍ک‍ی‍ب‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ب‍اری‌، س‍ی‍اوش‌
ب‍راون‌، م‍ول‍روا
آن‍درس‍ون‌
زم‍رش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ن‍م‍ان‌، دان‌
ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، پ‍اری‍زی‌
ق‍رآن‌ ن‍وی‍س‌، م‍ح‍م‍ود
رح‍ی‍م‌ زاده‌، ف‍رام‍رز
ای‍ل‍ی‍چ‌، ای‍وان‌
ت‍س‍وای‌، اس‍ت‍ف‍ن‌
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ی‍ردام‍ا، ن‍اص‍ر
ن‍وری‌، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍رون‌، راب‍رت‌
اح‍م‍دی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
گ‍ری‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
ف‍اول‍ز، گ‍ران‍ت‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
ن‍اص‍ر م‍ی‍ردام‍اد
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
م‍ن‍ص‍ور م‍ج‍ت‍ه‍دی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
ج‍ع‍ف‍ر ن‍وری‌
روزب‍ه‍ان‌
ره‍ن‍م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
زم‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی و کاربرد مواد چند سازه (کامپوزیتها)
آندرسون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹/،۴۱۸‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه بازار و کاربرد آن برای منابع انرژی پایان پذیر
احمدیان ، مجید ؛  تهران موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵/،۹۵۶۰‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ایران
رحیم زاده ، فرامرز ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۹۰‬,‭ر۳ز۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ( ۲: )جنبه های تئوری شیمی کوئوردیناسیون ( ترکیبهای کمپلکس )
ملاردی ، محمدرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۰۲،۱۵۱‬,‭‌م۷،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک تحلیلی
فاولز، گرانت ؛  مشهد انتشارات نما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۷‬,‭‌ف۲،،،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه علوم و تکنولوژی (: انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی )
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قواعد ساختار جمله در زبان انگلیسی
کرون ، رابرت ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ک۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایران : اجرای ساختمان با مصالح سنتی
زمرشیدی ، حسین ؛  تهران زمرد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭ز۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیتیلهای ساختمانی : شامل ۱۲۱۳ دیتیل اجرایی
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۲۵‬,‭‌ک۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خاتون هفت قلعه ( :مجموعه مقالات تاریخی )
باستانی ، پاریزی ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭‌ف‍لا۵۶،‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انرژی :سوخت حیات
تهران موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انرژی و عدالت
ایلیچ ، ایوان ؛  تهران موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبه کانیهای نورم در سنگهای آذرین و سنگهای دگرگونی و کاربرد آنها
براون ، مولروا ؛  تبریز منصور مجتهدی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۶۱‬,‭‌ش۸،،‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی سازه های مرکب چند لایه
محسنی شکیب ، محسن ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع ) موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹/،۴۱۸‬,‭‌چ۹،،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی محیط زیست
نوری ، جعفر ؛  جعفر نوری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۵/،۱۹۲‬,‭‌ن۹،‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای به مواد کامپوزیت
تسوای ، استفن ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹/،۴۱۸‬,‭‌م۹،،،‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سلولهای خورشیدی :اصول عملکرد، تکنولوژی ، کاربردهای سیستم
گرین ، مارتین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌گ۴،‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اراده و سرنوشت :سرفرازی و سرگردانی انسان
میرداما، ناصر ؛  تهران ناصر میرداماد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۶‬,‭‌م۹،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای الکتریسیته و مغناطیس ": فیزیک پایه دو "برای رشته های علوم پایه و فنی مهندسی
قرآن نویس ، محمود ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۳۲‬,‭‌ق۴آ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع [ GW-Basic جی دبلیو -بیسیک ]
اینمان ، دان ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/،۷۶‬,‭‌ج۹،‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6