مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زن‍اش‍وئ‍ی‌( اس‍لام‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ت‍وپ‍ول‍وژی‌
م‍واد -ف‍ره‍ن‍گ‌
ج‍ن‍گ‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ن‍لان‍دی‌ -- ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍رق‌--س‍ی‍م‌ ک‍ش‍ی‌ داخ‍ل‌
ف‍ل‍زه‍ا - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ -- ش‍رای‍ط اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
س‍رطان‌ -- ای‍ران‌
ح‍ج‍رب‍ن‌ ع‍دی‌، ؟- ۵۱ ق‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‌،ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌
آزاد، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ج‍م‍ال‍ی‍ان‌، رض‍ا
م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ام‍ن‍ی‍چ‍ن‍ی‌، ای‌
ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍ش‍ک‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
ع‍ظی‍م‌زاده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ا ت‍وی‍م‍ی‌
ت‍رن‍ی‌،ان‍درو
ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ان‍ک‍رز، ج‍ی‍م‍ز ر
ال‍ل‍ه‍ی‍اری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ،پ‍روی‍ز
پ‍لام‍ر، دی‍وی‍د ت‍وم‍اس‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‌
ح‍اف‍ظ
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌
ح‍ک‍م‍ت‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ران‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ (ن‍ی‍ل‌)
ص‍درا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
روش‍ن‍گ‍ر
زری‍ن‌
ص‍ف‍ی‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
اش‍راق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی معاصر
ترنی ،اندرو ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌ت۴‌ش۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به بلورشناسی
دلپین ، کلودت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۹۰۵‬,‭د۹د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مواد
فرهنگ ،پرویز ؛  تهران جامعه ریخته گران ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توپولوژی ، نخستین درس
مانکرز، جیمز ر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۶۱۱‬,‭‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انرژی خورشیدی
آزاد، عزت الله ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و عملیات حرارتی فولادها
کامنیچنی ، ای ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ک۲،،‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الفبای سیم کشی ساختمان برای برقکاران
تهران محمد جعفری   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۸۵‬,‭‌ک۵،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیو شیمی :منطق مولکولی حیات
پلامر، دیوید توماس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۵۱۴‬,‭‌پ۸،،‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور: کلیه اصلاحات مورد عمل تا تاریخ شهریورماه ۱۳۶۶
شریعت ،بهاءالدین ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درد سیاوش
فصیح ، اسماعیل ؛  [تهران ] صفی علیشاه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۹‬,‭‌ص۸۲،د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان سرطانهای شایع در ایران
جمالیان ، رضا ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۲۶۱‬,‭‌ج۸،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و پردازش داده ها
عظیم زاده تهرانی ، محمود ؛  تهران ابوریحان (نیل )   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ع۶،‌م۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران زمین از روزگار باستان تا انقراض قاجاریه
مشکور، محمدجواد ؛  تهران اشراقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌م۵،‌ت۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سینوهه :پزشک مخصوص فرعون
والتاری ، میکا تویمی ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭و۲۳،‌س۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جنگ و صلح از دیدگاه امام علی (ع )
شمس الدین ، محمدمهدی ؛  [تهران ] روشنگر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۰۴۲،۳۸‬,‭‌ش۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات
جعفری تبریزی ، محمدتقی ؛  تهران حافظ   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵/،۱۸۳‬,‭‌ج۷،‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ده گفتار
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵/،۱۰‬,‭‌م۶،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حجربن عدی
اللهیاری ، علیرضا ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵/،۳۲‬,‭‌ح۳،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ازدواج در اسلام
مشکینی اردبیلی ، علی ؛  قم دفتر نشر الهادی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲/،۲۵۳‬,‭‌م۵،‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقالات فلسفی
مطهری ، مرتضی ؛  [تهران ] حکمت   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۴۱‬,‭‌م۵،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3