مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌--واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا--ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌English Language--Dictionary--Persian -
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۵۱۷-
خ‍وان‍دن‌
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ -ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ چ‍وب‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اس‍لام‌ و م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
س‍ی‍م‍ان‌--ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
س‍وخ‍ت‌
س‍رام‍ی‍ک‌
م‍خ‍اب‍رات‌
ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍ل‍وان‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
اس‍ک‍ال‍ی‌، ج‍ان‌ س‌
ک‍ات‍ن‌ ،ف‍ران‍گ‌ آل‍ب‍رت‌
طوس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ات‍ن‌، ف‌ .آل‍ب‍رت‌
ه‍وی‍ل‌، راب‍رت‌
س‍اج‍دی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍د
پ‍ی‍ت‍رز، رادول‍ف‌
ک‍روس‌
ت‍وک‍ل‌، رح‍ی‍م‌
پ‍س‍ران‌، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
ش‍وت‍ل‍ی‍ک‌
س‍ی‍ار، اف‍س‍ر( آص‍ف‍ی‌)
ف‍ری‍م‍ن‌ ،راج‍ر
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‌
ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ع‍ل‍وی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ق‍طع‍ات‌ س‍ی‍م‍ان‌ ای‍ران‌
ف‍رخ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد شیمیایی نظریه گروه
کاتن ، ف .آلبرت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۶۱‬,‭‌ک۲،،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی آزمایشگاهی ( ارگانیکم )
شوتلیک ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۸۸‌ش۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
کاتن ،فرانگ آلبرت ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ک۲،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تجزیه شیمیایی پلاستیکها
کروس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۱۴۰‬,‭‌ک۴،،آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ارتباطات دور
فریمن ،راجر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌ف۳،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی خوردگی
اسکالی ، جان س ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭۲/‌م،،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور لغات فنی :برای حرفه های مکانیک و رشته های وابسته
گلوانی ، فخرالدین ؛  محمد جعفری   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌گ۸،،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سرامیک :کاربرد و عرصه های نوین آن
مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌س۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
متمم دینامیک مریام =Dynamics : شامل حل تمامی مسائل دینامیکی
محجوب مقدس ، سعید ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴،د۹۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سوخت های صنعتی
سیار، افسر( آصفی ) ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۱۸‬,‭‌س۹،‌س۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی پخت سیمان
عزیزیان ، محمدرضا ؛  تهران شرکت مهندسی و قطعات سیمان ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۷۷‬,‭‌ع۴،‌ت۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هندسه تحلیلی : قابل استفاده دانش اموزان ریاضی فیزیک و داوطلبان
گودرزی ، محمد ؛  [تهران ] علوی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۵۱‬,‭‌گ۹،‌ه۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای جاسوسی دنیا
ساجدی همدانی ، احمد ؛  [تهران ؟] محراب قلم   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭UB‬,‭۲۵۰‬,‭‌س۲،‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هنر نوشتن و مهارتهای مقاله نویسی : طرز نوشتن مقاله های پژوهشی ، علمی و ادبی مطابق با استانداردهای بین المللی و دانشگاهی
طوسی ، بهرام ؛  مشهد فرخ   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۴۵‬,‭ط۹،-‌ه۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای خواندن
طوسی ، بهرام ؛  مشهد فرخ   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۰‬,‭ط۹،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سازه های چوبی
هویل ، رابرت ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۶‬,‭‌ه۹ط۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی
پسران ، محمدهاشم ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌پ۵،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و استعمار، یا، جهاد در عصر حاضر
پیترز، رادولف ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۴/،۶۲‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مالکیت فردی در اسلام
توکل ، رحیم ؛  [تهران ] اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳/،۲۳۰‬,‭‌ت۹‌م۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی
تهران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭و۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2