مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ -- ف‍رای‍ن‍ده‍ا -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌English language - Dictionaries - Persian -
ش‍ی‍م‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۷-
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،- ۱۳۲۳
اح‍م‍دی‌، س‍ی‍اوش‌
اوب‍ی‍ن‍و، ک‍ل‍ود
ح‍ائ‍ری‌، وح‍ی‍د
وگ‍ل‌، آرت‍ور ای‍زری‍ی‍ل‌
م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۷۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی : انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه شیمی :فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹،و۲۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه شیمی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده شیمی و مهندسی شیمی
احمدی ، سیاوش ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ف۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی عملی
وگل ، آرتور ایزرییل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
مورتیمر، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۳۱‬,‭‌م۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بسپارهای آلی
اوبینو، کلود ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رسم ساختارهای شیمیایی ( راهنمای نرم افزارwarD/sIsI(
حائری ، وحید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۷‬,‭‌ح۲ر۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی ۱
سعیدی ، محمدرضا،- ۱۳۲۳ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵‬,‭‌س۷د۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک