مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ع‍ن‍ص‍ره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌--ت‍اری‍خ‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ت‍ری‍ف‍ون‍وف‌، دم‍ی‍ت‍ری‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
س‍وآن‌، ج‍ان‌ م‍ل‍وی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‌ آق‍اب‍زرگ‌
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۳-
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ک‍رج‌)
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌: پ‍ی‍ش‍روان‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
حسین آقابزرگ ؛  تهران سازمان آموزشی و انتشاراتی علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۷،،‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ( ۲: )جنبه های تئوری شیمی کوئوردیناسیون ( ترکیبهای کمپلکس )
ملاردی ، محمدرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۰۲،۱۵۱‬,‭‌م۷،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عناصر شیمیایی چگونه کشف شدند
تریفونوف ، دمیتری نیکالایویچ ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۶۶‬,‭د۲‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭آ۷‌ش۹۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و اجتماع ( نقش شیمی در برآوردن نیازیهای جامعه )
ملاردی ، محمدرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۷‬,‭‌م۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقش ترکیب های آلی -فلزی در سنتز مواد آلی
سوآن ، جان ملوین ؛  کرج دانشگاه آزاد اسلامی (کرج )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۲‬,‭‌س۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ۱
آقابزرگ ، حسین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭آ۷‌ش۹۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی محیط زیست
ملاردی ، محمدرضا ؛  تهران مبتکران : پیشروان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۹۳‬,‭‌م۷‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی مدرن :نگرشی مفهومی بر اصول و مبانی شیمی
ملاردی ، محمدرضا،۱۳۱۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۴۹۱داخلی 761 عباسی ،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، خ . فخر رازی ، خ . وحید نظری ،۵۹ مبتکران   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۰‬,‭‌م۶۷‌ش۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک