مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ع‍ن‍ص‍ره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌--ت‍اری‍خ‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
آب‌ -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ک‍وان‍ت‍وم‌ غ‍ی‍رن‍س‍ب‍ی‍ت‍ی‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د، م‌- ۱۹۱۶
ت‍ری‍ف‍ون‍وف‌، دم‍ی‍ت‍ری‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
ش‍ع‍ار، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍اپ‍ری‌، آن‍ت‍ون‌، ۱۹۳۸ - م‌
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۳-
س‍روی‌، ری‍م‍ون‍د
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ .اس‌
م‍ک‍وی‌، ج‍ی‍م‍ز
ت‍ان‍ک‍اپ‍ان‌
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د،۱۹۱۶م‌- .
 
ناشر:
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌: پ‍ی‍ش‍روان‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌، پ‍ی‍ش‍روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ( ۲: )جنبه های تئوری شیمی کوئوردیناسیون ( ترکیبهای کمپلکس )
ملاردی ، محمدرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۰۲،۱۵۱‬,‭‌م۷،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عناصر شیمیایی چگونه کشف شدند
تریفونوف ، دمیتری نیکالایویچ ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۶۶‬,‭د۲‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C
گاتفرید، بایرون .اس ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌گ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای زبان عربی :صرف و نحو، تجزیه و ترکیب
شعار، جعفر ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۲۰۳‬,‭‌ش۷،ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و اجتماع ( نقش شیمی در برآوردن نیازیهای جامعه )
ملاردی ، محمدرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۷‬,‭‌م۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی محیط زیست
ملاردی ، محمدرضا ؛  تهران مبتکران : پیشروان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۹۳‬,‭‌م۷‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهسازی شیمیایی آب برج های خنک کننده
مکوی ، جیمز ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌م۷‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کوانتومی از طریق حل مسائل :قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک
تانکاپان ؛  تهران مبتکران ، پیشروان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کوانتومی نانسبیتی
کاپری ، آنتون ، ۱۹۳۸ - م ؛  تهران مبتکران ، پیشروان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۲۴‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی مدرن :نگرشی مفهومی بر اصول و مبانی شیمی
ملاردی ، محمدرضا،۱۳۱۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۴۹۱داخلی 761 عباسی ،آدرس ناشر :تهران ، م . انقلاب ، خ . فخر رازی ، خ . وحید نظری ،۵۹ مبتکران   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۰‬,‭‌م۶۷‌ش۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حل کامل مسائل مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید،۱۹۱۶م - . ؛  تهران مبتکران   ، -۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید، م - ۱۹۱۶ ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک جدید برای رشته های علوم و مهندسی
سروی ، ریموند ؛  تهران مبتکران ، پیشروان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۴‌ف۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک