مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌ -ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌English language - Dictionaries - Persian -
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ب‍الازاده‌، پ‍روی‍ز
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۷-
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍ن‍ش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۲۷-
ح‍ات‍م‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ف‍ره‍اد
اح‍م‍دی‌، س‍ی‍اوش‌
پ‍ارک‍ر، س‍ی‍ب‍ل‌ پ‍ی‌.
ح‍اج‍ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ارک‍ر، س‍ی‍ب‍ل‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍ی‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی : انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه شیمی :فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹،و۲۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه شیمی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭و۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی شیمی :انگلیسی - فارسی
بالازاده ، پرویز ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ب۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه شیمی صنعتی فارسی - انگلیسی
حاتم جعفری ، فرهاد ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹‬,‭‌ح۱۶و۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از :اصطلاحات مهندسی شیمی
حاجعلی گل ، محمد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹‬,‭‌ح۲‌م۳‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی شیمی شامل بیش از ۱۰۰۰۰ اصطلاح اصلی ، مترادف ، کوته نوشته ها، اختصار
پارکر، سیبل ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه شیمی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده شیمی و مهندسی شیمی
احمدی ، سیاوش ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ف۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مهندسی شیمی
بینش ، علیرضا،۱۳۲۷- ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ب۹۵‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی شیمی :شامل بیش از ۱۰۰۰۰ اصطلاح اصلی مترادف ، کوته نوشته ها، اختصار
پارکر، سیبل پی . ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات مهندسی شیمی
تهران علوم و فنون   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک