مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واک‍ن‍ش‍ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌- ک‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ژرم‍ان‍ی‍وم‌
ت‍رک‍ی‍ب‍ه‍ای‌ ک‍ئ‍وردی‍ن‍اس‍ی‍ون‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ -- ن‍ام‍ه‍ا
ول‍ت‍ام‍ت‍ری‌ چ‍رخ‍ه‌ ای‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌-م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‌ آق‍اب‍زرگ‌
ک‍ات‍ن‌ ،ف‍ران‍گ‌ آل‍ب‍رت‌
International Union of Pure and Applied Chemistry
رف‍ی‍ع‌زاده‌، م‍س‍ع‍ود
آق‍اب‍ی‍گ‍ی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌
وگ‍ل‌ ،آرت‍ور
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
ه‍ی‍وی‍ی‌ ، ج‍ی‍م‍ز
غ‍ازی‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ه‍ی‍وئ‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍لات‍ه‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ک‍ات‍ن‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍رم‌ آب‍اد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
س‍ی‍اره‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی معدنی
وگل ،آرتور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی : اصول ساختار و واکنش پذیری
هیویی ، جیمز ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
کاتن ،فرانگ آلبرت ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ک۲،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
حسین آقابزرگ ؛  تهران سازمان آموزشی و انتشاراتی علوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۷،،‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ( ۲: )جنبه های تئوری شیمی کوئوردیناسیون ( ترکیبهای کمپلکس )
ملاردی ، محمدرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۰۲،۱۵۱‬,‭‌م۷،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ( ۱)
بهشتی ، عزیزالله ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ب۹،‌ش۸۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی معدنی
کاتن ، فرانک آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ک۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نامگذاری در شیمی معدنی : قواعد تصویب شده ۱۹۷۰
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭آ۷‌ش۹۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی :اصول ساختمان و فعالیت شیمیایی
هیوئی ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات چهارمین سمینار شیمی معدنی ایران ۱۷ و ۱۸ مرداد۱۳۷۴
همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول مکانیسم و ثابت پایداری ترکیبات پیچیده
امانی ، سعید ؛  اراک سیاره   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
کاتن ، فرانک آلبرت ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ک۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خواص الکترو شیمیایی کمپلکسهای 401C)2L)necaca(oC]-snart ]xL)necaca(oC]-snart
غازیانی ، فاطمه ؛  اصفهان : صنعتی اصفهان ، دانشکده شیمی ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۳، ۱۲، XE،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
رشد تک بلور ژرمانیم و تعیین مکانیزم پراکندگی در آن
کلاته ، خدیجه ؛  پژوهشگاه مواد و انرژی ؛ دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۳۷۴، ۲۸، XE،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نابجائی در تک بلور ژرمانیوم
آقابیگی ، شکوفه ؛  دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۳، ۳۰، XE،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ۲
تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ۱
آقابزرگ ، حسین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭آ۷‌ش۹۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی معدنی
آقابزرگ ، حسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم   ، -۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭آ۷‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
رفیع زاده ، مسعود ؛  لرستان دانشگاه خرم آباد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۴‬,‭ر۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2