مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌- ک‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌- ک‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
دی‌، روب‍ن‌ ال‍گ‍زان‍در،- ۱۹۱۵
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، گ‍ری‌
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، گ‍ری‌، ۱۹۳۷ - م‌
ه‍ری‍س‌، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۸ - م‌
وگ‍ل‌ ،آرت‍ور
ادری‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
زری‍ن‌ ک‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍ان‍ی‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی معدنی
وگل ،آرتور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
کریستین ، گری ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭‌ک۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
ادریسی ، محمد ؛  تهران زرین کار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کمی
دی ، روبن الگزاندر،- ۱۹۱۵ ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، -۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭د۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کمی
دی ، روبن الگزاندر،- ۱۹۱۵ ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، -۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭د۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
کریستین ، گری ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۲/۱‬,‭‌ک۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه کمی
هریس ، دانیل ، ۱۹۴۸ - م ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۱/۲‬,‭‍ه۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
کریستین ، گری ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۲/۱‬,‭‌ک۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک